Aktuality
(17. 02. 2014)

Aktuality

15.12.2017

VESELÉ VÁNOCE A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK 2018

Jménem vedení celé společnosti bychom rádi vyjádřili poděkování všem investorům, zákazníkům, obchodním partnerům, subdodavatelům a spolupracovníkům za výbornou spolupráci v letošním roce 2017 a přejeme všem klidné a šťastné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok 2018.

16.11.2017

KOLAUDACE PD MILADY HORÁKOVÉ 25

Po usilovné práci, která zahrnula více než 1,5 roku od zahájení stavby došlo ve čtvrtek 16. listopadu ke kolaudaci významné stavební zakázky, polyfunkčního domu na ulici Milady Horákové 25 a jednotlivé prostory a byty tak mohou být následně předány jejich uživatelům. Novostavba, která zahrnuje obchodní plochy, komerční prostory pro administrativu a prostorné byty, s investičními  náklady bezmála 89 milionů Kč, je navržena jako jednoduchá hmota s ustupujícími podlažími ve vyšších patrech. Objekt má 10 nadzemních a 1 podzemní podlaží a doplňuje stávající souvislou zástavbu. Materiálově je objekt tvořen kombinací omítkou opatřených ploch, travertinových a skleněných obkladů, hliníkových výplní v parteru a plastových výplní okenních.

"Děkujeme za příležitost podílet se na této stavební zakázce a věříme, že majitelé bytů a ostatních prostor budou plně spokojeni s jejich užíváním".

14.11.2017

270 LET NEMOCNICE MILOSRDNÝCH BRATŘÍ

V úterý 14. listopadu uplynulo přesně 270 let od založení Nemocnice Milosrdných bratří. Jde o nejstarší souvisle fungující nemocnici na Moravě a po pražské Nemocnice na Františku o druhou nejstarší v České republice. Při této příležitosti se tu pod záštitou primátora města Brna pana Vokřála slavnostně otevřela zrekonstruovaná část zázemí pro lůžkovou péči nacházející se ve 2. nadzemním podlaží, kterou realizovala naše dynamická stavební společnost. V rámci událostí tohoto významného dne se v nově zrekonstuovaných prostorách nemocnice konala tisková konference a zasedání brněnských radních, kteří si také pod vedením ředitele nemocnice pana Josefa Drbala prohlédli objekt včetně modernizovaných oddělení. Na závěr tohoto slavnostního dne se konal den otevřených dveří. 

"Přejeme, aby Nemocnice Milosrdných bratří, významné zařízení pro obyvatele Brna a jeho okolí, fungovala a prosperovala i do dalších let".

27.10.2017

PŘEDÁNÍ BYTOVÝCH DOMŮ OS BRNO-SLATINA II. ETAPA

Již na konci srpna letošního roku dokončila naše dynamická stavební společnost výstavbu dvou nových bytových domů pod označením "D" a "B", každý o 55 bytech a komerčních prostorách v přízemí budov. V průběhu měsíce září byly dokončeny veškeré venkovní komunikace, chodníky, parkoviště, dětská hřiště a další vybavení pro obytný soubor. Po řádně provedené kolaudaci celého komplexu bytových domů byly dnes předány nové byty spokojeným zákazníkům, tedy majitelům nových bytových jednotek.

"Přejeme uživatelům nových bytů spokojené bydlení".

10.10.2017

HLAVNÍ PARTNER HC KOMETA BRNO

Již od roku 2008 je naše dynamická stavební společnost stálým partnerem hokejového klubu Kometa Brno a vzhledem k oboustranné spokojenosti rozhodlo vedení společnosti o rozšíření spolupráce, čímž jsme se stali jedním s hlavních partnerů HC Kometa Brno. Dnešního dne tedy byla uzavřena nová partnerská smlouva mezi oběma subjekty na podporu extraligy mužů v ledním hokeji a současně na zajištění propagace a reklamy naší dynamické stavební společnosti v rámci činnosti hokejového klubu. Zaměstnanci naší společnosti jsou věrným fanouškem brněnských hokejistů, a proto podpora činnosti HC Kometa Brno je naší prioritou.

"Přejeme hokejovému klubu úspěšnou sezónu a těšíme se na skvělé zážitky při utkáních".

15.9.2017

DOKONČENÍ MODERNIZACE ZŠ A ŠJ NOVOLÍŠEŇSKÁ, BRNO

Dnešním dnem byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce a modernizace 3 pavilonů základní školy Novolíšeňská 10 v Brně. Jednalo se o stavební objekty SO 01 varna s jídelnou, SO 02 pavilon tělovýchovy a SO 03 spojovací krček.

V pavilonu varny s jídelnou došlo ke kompletní výměně všech instalací nutných pro provoz varny a výrobního zázemí (vodovod, kanalizace, plynovod, elektroinstalace, slaboproudé montáže, vzduchotechnika, chlazení, měření a regulace) a následně k modernizaci všech navazujících stavebních konstrukcí a montáži gastro zařízení a vybavení varny s jídelnou. Kapacita školní jídelny je až 1200 obědů denně.

Pavilon tělovýchovy prošel rozsáhlou rekonstrukcí, tedy od modernizace instalací včetně nového moderního systému větrání tělocvičen a dalších vybraných prostor s důrazem na ekonomický provoz a parametry akustického výkonu. V obou tělocvičnách byla provedena nová sportovní podlaha v kombinovaném provedení trojitého pružného roštu s plošným záklopem a lité polyuretanové sportovní podlahy s barevným nátěrem a lajnováním. Tento moderní typ sportovní podlahy je proveden také v nářaďovnách a vstupním prostoru pavilonu před tělocvičnami. Stavební zakázka za bezmála 24 milionů Kč byla realizována za pouhé 3 měsíce.

"Děkujeme a přejeme hlavně dětem příjemné užívání modernizovaných prostor".

10.8.2017

VÝKONY A ROZVOJ SPOLEČNOSTI V ROCE 2017

Naše dynamická stavební společnost nadále i v roce 2017 posiluje stabilní, kvalitní a spolehlivé střední stavební společnosti, která realizuje naprosto spolehlivě větší či střední zakázky především na území Jihomoravského kraje, ale např. také na území hlavního města Prahy. Naši vážení zákazníci - investoři mají v naší dynamické stavební společnosti garanta kvalitní a úspěšné realizace svých investičních akcí.

Za I. pololetí roku 2017 jsme dosáhli výnosy za stavební výrobu v hodnotě 126.845.253  Kč bez DPH. Oproti I. pololetí minulého roku se jedná o nárůst výnosů ve výši 31 %. K dnešnímu dni má naše dynamická stavební společnost smluvně zajištěn pro rok 2017 objem stavební výroby v hodnotě 281.561.076 Kč bez DPH.

Pracovníci společnosti si velice váží důvěry našich zákazníků a pevně věříme, že náročné úkony smluvně stanovené pro rok 2017 splníme se ctí a stavařskou hrdostí.

18.7.2017

NOVÉ PODZEMÍ ZELNÉHO TRHU

V rámci realizace stavební zakázky "Rekonstrukce paláce opata Žďárského kláštera, Zelný trh 10, Brno" provádí naše dynamická stavební společnost novou dvorní vestavbu se založením v úrovni -6,41 m a v místě propojení se stávajícími sklepy úroveň klesá až na hodnotu -7,12 m. Pažení stavební jámy do projektované hloubky cca 6-7 m, které bylo provedeno technologií tryskové injektáže, bylo nutné dimenzovat s ohledem na předpokládané smykové plochy. Stávající stavební objekty s plošným založením byly podchyceny technologií speciálního zakládání. Následně mohly být zahájeny zemní práce, kdy v takto malém prostoru dvora a při projektované hloubce výkopů, bylo nutné částečně použít technologii hlubinného pažení zemin. Celý tento uvedený proces má za následek stavební jámu, ve které právě vzniká dvoupodlažní dvorní vestavba z důvodu vytvoření prostoru zázemí restaurace a nové schodiště spojující podzemní prostory restaurace ve 2.PP.

  

Historie budovy

Historie objektu Paláce opata žďárského kláštěra na Zelném trhu 10 v Brně sahá až do středověku. Tehdy zde stály domky řemeslníků, platnéřů, řezníků a městského medika. Potom zde vyrostl dům, který patřil Pánům z Lipé. V roce 1537 kupuje dům klášter cisterciáků ze Žďáru. Ti přikoupili ještě vedlejší dům č. 11 a podle projektu architekta Františka Grimma v roce 1752 opat Hennet oba domy spojil v jeden - zahájil stavbu pozdě barokního paláce - reprezentačního sídla žďárského opatství. V majetku žďárského kláštera zůstal palác až do roku 1784, kdy byl klášter zrušen. V 19. století přešel celý dům do majetku rodiny Lídlů, získal klasicistní úpravu a byl zvýšen ještě o jedno patro. V té době byla v domě zahájena výroba hudebních nástrojů a domu č. 10 se začalo říkat Lídlův dům.

30.6.2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2016


V roce 2016 se naší dynamické stavební společnosti podařilo úspěšně navázat na rok 2015, který byl rokem změn a posunů, a to jak v oblasti výnosů za realizované stavební zakázky, tak z hlediska posunu typologie a velikosti realizovaných staveb.

Naše dynamická stavební společnost si za poslední období svými výkony vydobyla pozici stabilního, kvalitního, kapitálově silného a spolehlivého partnera, kdy větší či střední stavební zakázky dokáže naše společnost naprosto spolehlivě realizovat a má pro realizace těchto zakázek vybudované kvalifikované a odborné týmy techniků a v neposlední řadě také zkušený a odborný kolektiv pracovníků dělnických profesí.

V roce 2016 bylo provedeno několik zásadních personálních změn ve společnosti, a to především z důvodu růstu a dynamického rozvoje naší společnosti. Růst stavebních zakázek měl také za následek  zvyšování stavu kmenových pracovníků dělnických profesí. V průběhu roku došlo k doplnění technického týmu divize stavební výroby o dalšího stavbyvedoucího, rozpočtářku a manažera nákupu a přípravy staveb. Současně další stavbyvedoucí společnosti úspěšně absolvovali autorizační zkoušky a stali se autorizovanými inženýry či techniky ve stavebnictví. Koncem roku byla také zřízena nová pozice ve vedení společnosti. Pozicí výkonného manažera společnosti rozšiřuje společnost počet pracovníků vedení s výhledem pro možnost dalšího rozšiřování společnosti na stavebním trhu.

Ekonomické a finanční hodnocení společnosti za rok 2016

rozvahový den: 31.12.2016

Po rekordních výnosech za rok 2015 dochází logicky ke stabilizaci zvýšených výnosů naší společnosti za stavební výrobu. V období roku 2016 naše dynamická stavební společnost realizovala stavební zakázky v hodnotě bezmála 200 milionů Kč. Těchto výnosů bylo dosaženo důrazem našich techniků na kvalitu prováděných prací, což má za následek stabilizaci našich zákazníků a opětovné získání zakázek i pro ty nejnáročnější zákazníky v oblasti bytových a občanských staveb. Finanční situaci společnosti PSK Group, spol. s r.o. v průběhu roku 2016 lze hodnotit jako vynikající a především stabilní. Společnost nečerpala žádný bankovní úvěr, pouze využívá bankovní garance z titulu přihlášní do výběrových řízení.

Společnost v průběhu celého roku 2016 řádně plnila své závazky a to zejména vůči státu, zaměstnancům a obchodním partnerům.

Účetní jednotka účtuje podle obecných zásad vedení účetnictví podnikatelů dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dle Českých účetních standardů a ostatních právních předpisů nepřímo ovlivňujících účetnictví.

21.6.2017

VÝSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ VE SLATINĚ FINIŠUJE

Intenzivním tempem finišuje výstavba bytových domů obytného souboru Brno - Slatina II. etapa. V této etapě výstavby zde právě naše dynamická stavební společnost dokončuje dva nové bytové domy pod označením "D" a "B", každý o 55 bytech a komerčních prostorách v přízemí objektu. Oba bytové domy budou dokončeny a předány investorovi nejpozději do 31.8.2017.

V nabídce investora společnosti BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s., naleznete bytové jednotky 1+kk až 3+kk s balkonem, terasou či předzahrádkou, které jsou svou cenou určeny především pro mladé páry a rodiny s dětmi jako jejich startovací bydlení. Součástí celého areálu budou také dvě klidové zóny, určené k odpočinku a hrám dětí. Lokalita "Slatina" je ideální místo pro ty, co chtějí spojit bydlení v klidné lokalitě s přírodou, ale přitom na dosah všem vymoženostem moderní doby.

Kompletní nabídku volných bytů, základní informace, plánky bytů, vizualizace, možnosti financování a další informace jsou k dispozici na webových stránkách projektu www.bydlenibrno.cz

10.5.2017

RATING KVALITY 2017 - RABF STAVEBNÍ FIRMY

Každoročně provádí nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (RABF) hodnocení kvality staveb, aby na jejich základě zpracovala integrovanou referenci o firmách, které tyto významné stavby realizovaly. Zprávou o RABF se stala pravidelná dubnová příloha časopisu Stavitel, která nese název "Rating stavebních dodavatelů" a přináší tabulární výsledky za minulé období. Pořadí v RABF vyjadřuje kvalitu stavebních firem.

Naše dynamická stavební společnost se v hodnocení 222 firem umístila při hodnocení kvality staveb za rok 2016 na "26. místě". Velice si vážíme tohoto hodnocení, jelikož se jedná o skvělé ocenění práce našich pracovníků divize stavební výroby. Děkujeme a věříme, že v dalších letech toto postavení z hlediska kvality ještě vylepšíme.

27.4.2017

STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2016

Nejlepší projekty jihomoravských stavebníků se ve čtvrtek 27. dubna představily na Brněnském výstavišti při vyhlášení 15. ročníku soutěže Stavba Jihomoravského kraje. Jedenáctičlenná porota v čele s rektorem VUT v Brně Petrem Štěpánkem vybírala mezi 39 přihlášenými stavebními díly.  Soutěž byla vyhlášena pro 6 kategorií, přičemž u sedmé kategorie Stavby realizované mimo území Jihomoravského kraje se pořadí neurčuje. Čestné uznání tak na návrh odborné soutěžní poroty získala stavba s názvem "Realizace energetických úspor na budově divadla ve Žďáře nad Sázavou", jejíž zhotovitelem je naše dynamická stavební společnost.

20.4.2017

GRATULACE HOKEJOVÝM MISTRŮM HC KOMETA BRNO

Pohár pro mistra hokejové extraligy má svého nového majitele. HC Kometa Brno slaví nový triumf po 51 letech a má v držení putovní patnáctikilový pohár T.G. Masaryk. Brno po více než půl století našlo hokejový poklad.

"Velká gratulace celému hokejovému týmu včetně realizačního týmu a také všem pracovníkům HC Kometa Group."

Zaměstnanci naší dynamické stavební společnosti jsou věrným fanouškem brněnských hokejistů, a proto podpora činnosti (nepřetržitě od roku 2008) HC Kometa Brno je naší prioritou.

"Děkujeme za skvělou mistrovskou sezónu, mnoho krásných a nezapomenutelných zážitků a v neposlední řadě za prezentaci naší společnosti, jakožto partnera hokejového klubu."

  

  

31.3.2017

PARTNER MORAVA GOLF TOUR 2017

Naše dynamická stavební společnost se již pátým rokem stala partnerem partnerské golfové tour s názvem " Morava Golf Tour". V letošním roce bude v rámci tour podporován charitativní projekt "Odpalujeme pro děti", abychom společně s ostatními partnery pomohli SOS dětským vesničkám.

"Přejeme všem účastníkům Morava Golf Tour 2017 krásné sportovní zážitky a pěknou hru."

2.3.2017

DOKONČENÍ LŮŽKOVÉ JENDOTKY 4NP, NEMOCNICE MILOSRDNÝCH BRATŘÍ BRNO

Dnešního dne byla dokončena rekonstrukce západního křídla 4NP pavilonu "Polní 3" pro účely lůžkové péče. V nově dokončené části bylo vybudováno několik dvoulůžkových a třílůžkových pokojů s vlastním hygienických zázemím, nové pracoviště personálu, tvořené vyšetřovnou, sesternou, pracovištěm staniční sestry, denní místností, čajovou kuchyňkou a čistící místností. Celková kapacita lůžkové jednotky po rekonstrukci je 30 lůžek. V rámci rekonstrukce byl kladen důraz na kvalitu použitých materiálů a řemeslné zpracování detailů tak, aby stavba byla nadčasová i co svojí provozní nenáročnosti. Investice převyšující částku 16 milionů korun českých byla dokončena ve smluvním termínu a předána do užívání spokojenému investorovi bez jakýchkoli vad a nedodělků.

Stavba se nachází v areálu Nemocnice Milosrdných bratří v Brně, v ochranném pásmu "městské památkové rezervace" a v těsné blízkosti objektu konventu Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří v Brně, založeného v roce 1747 Janem Křtitelem Leopoldem z Dietrichsteina. Budovy jsou zapsány do státního seznamu nemovitých památek.

"Přejeme pacientům i personálu nemocnice spokojené užívání nových prostor."

  

  

17.2.2017

AUDIT SYSTÉMOVÝCH ISO NOREM

Dnešního dne proběhl v naší stavební společnosti dozorový audit systémových norem ISO 9001 (systém managementu kvality), ISO 14001 (systém enviromentálního managementu) a OHSAS 18001 (systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Třídenní plán auditu obsahoval přezkoumání činnosti v našich administrativních prostorách i činnosti na stavbách bytových domů v Brně - Slatině a polyfunkčního domu na ulici Milady Horákové. Tým auditorů neshledal žádná pochybení, která by bránila v úspěšném absolvování auditu a udělení certifikátů, vystavených již podle nových technických norem, na které jsme přešli.

Na kvalitě stavebního díla a odpovědnosti k našim zaměstnancům i životním prostředí si dlouhodobě dáváme záležet.

10.2.2017

POLYFUNKČNÍ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 23, BRNO

Dnešního dne byla podpisem smlouvy o dílo stvrzena nová stavební zakázka, kterou bude naše dynamická stavební společnost realizovat v širším centru města Brna. Investorem této stavební zakázky je IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Brno. Novostavba polyfunkčního objektu s obchodními plochami, komerčními prostory pro administrativu a s prostornými byty, je hlavní architektkou projektu Ing. Arch. Michaelou Jandovou navržena jako jednoduchá hmota s ustupujícími podlažími ve vyšších patrech, která doplňuje stávající svislou zástavbu centrální ulice města. Polyfunkční dům je navržen s 10 nadzemními a 1 podzemním podlažím, výška objektu 31,090 m po atiku.

Výstavba této stavební zakázky zahájí naše společnost v pondělí 13.3.2017. Podpisem smlouvy o dílo jsme se zavázali dokončit a předat funkční dílo, jehož investiční náklady činí bezmála 95 milionů Kč, nejpozději v srpnu 2018.

"Děkujeme za důvěru a těšíme se na realizaci této krásné stavby."

2.2.2017

OCENĚNÍ NAŠÍ PRÁCE INVESTORY

V posledním čtvrtletí minulého roku dokončila naše dynamická stavební společnost několik významných stavebních zakázek na území města Brna a předala tyto díla investorům k užívání.

V návaznosti na úspěšné přejímky staveb investorům, vysokou kvalitu provedených prací, dokončení staveb ve smluvních termínech a na základě projevené spokojenosti našich zákazníků (investorů), jsme obdrželi referenční listy stavebních zakázek, tedy písemné hodnocení činnosti a práce naší společnosti na dané stavbě.

1. Jihomoravský kraj - Rekonstrukce budovy Žerotínovo náměstí 1 

    - vystavila a podepsala paní JUDr. Věra Vojáčková, MPA, ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje

2. Statutární město Brno - Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova

    - vystavila a podepsala paní Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odporu investičního Magistrátu města Brna

3. Nemocnice Milosrdných bratří Brno - Lůžková jednotka DIOP

    - vystavil a podepsal pan MUDr. Josef Drkal, ředitel

Nesmírně si ceníme těchto hodnocení od spokojených zákazníků. Vážíme si ocenění práce našich stavebních kapacit. Děkujeme a přejeme spokojené užívání předaných staveb.

23.1.2017

VÝSTAVBA NOVÝCH BYTŮ BRNO - SLATINA

I přes velmi nepříznivé klimatické podmínky pokračuje sličným tempem výstavba bytových domů obytného souboru Brno - Slatina. Ve II. etapě tohoto projektu zde probíhá výstavba dvou bytových domů "D" a "B", každý z nich o 55 bytech a komerčních prostorách v přízemí. Tato etapa výstavby plynule navazuje na již zprovozněné dva bytové domy (kolaudace jaro 2016) a a na stávající zástavbu rodinných domů podél ulice Za Kostelem.

V nabídce investora společnosti BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s., naleznete bytové jednotky 1+kk až 3+kk s balkonem, terasou či předzahrádkou, které jsou svou cenou určeny především pro mladé páry a rodiny s dětmi jako jejich startovací bydlení. Součástí celého areálu budou také dvě klidové zóny, určené k odpočinku a hrám dětí. Lokalita "Slatina" je ideální místo pro ty, co chtějí spojit bydlení v klidné lokalitě s přírodou, ale přitom na dosah všem vymoženostem moderní doby.

Kompletní nabídku volných bytů, základní informace, plánky bytů, vizualizace, možnosti financování a další informace jsou k dispozici na webových stránkách projektu www.bydlenibrno.cz

 

6.1.2017

PODPORA MĚSTSKÉHO DIVADLA BRNO

Již bezmála deset let podporuje naše dynamická stavební společnost činnost Městského divadla Brno. Tento soubor představuje v rámci současného divadelního dění v České republice jednu z nejprogresivnějších uměleckých institucí s programovým zaměřením na činoherní a muzikálovou divadelní tvorbu. Divácká oblíbenost této scény, kdy naprostá většina představení je dlouhodobě vyprodána, tkví především ve faktech, že nabízená představení jsou pečlivě připravována a v naprosté většině je nelze spatřit nikde jinde. Divadelní soubor sklízí také obrovské úspěchy po celé Evropě, kde navíc odehrává více jak 150 představení v každém roce. Zaměstnanci naší společnosti jsou pravidelnými a věrnými návštěvníky představení činoherní a muzikálové scény, a proto podpora činnosti Městského divadla Brno je naší prioritou. Právě dnes byla podepsána nová partnerská smlouva na další období podpory a spolupráce.

 

22.12.2016

VESELÉ VÁNOCE A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK 2017

Jménem vedení celé společnosti bychom rádi vyjádřili poděkování všem investorům, zákazníkům, obchodním partnerům, subdodavatelům a spolupracovníkům za výbornou spolupráci v letošním roce 2016 a přejeme všem klidné a šťastné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok 2017.

 

24.11.2016

VÝSTAVBA MH 25 POKRAČUJE V RYCHLÉM TEMPU

Polyfunkční dům na ulici Milady Horákové 25 v Brně roste v rychlém tempu, v současné době naše společnost dokončuje 7. nadzemní podlaží, celkově s rozsáhlým podzemním podlažím tedy osmé podlaží objektu. Rychlé tempo výstavby (cca 16-20 dnů jedno podlaží) je dáno harmonogramem výstavby, který počítá s dokončením a předáním kompletního díla za bezmála 89 milionů Kč, nejpozději v srpnu 2017.  

"Aktuální informace o projektu "Rezidence Milada", včetně nabídky bytů a nebytových prostor, naleznete na webových stránkách www.imperastyl.cz".

  

20.10.2016

VÍTĚZSTVÍ NA MOTAVA GOLF TOUR 2016

Sdružení firem PSK Group a ABC PARKING zvítězilo v kategorii "Nejúspěšnější partner MGT 2016" v rámci letošního ročníku Morava Golf Tour. Sdružení naší společnosti a partnerské společnosti ABC PARKING zvítězilo v konkurenci 32 firem či sdružení firem v celkovém pořadí po odehrání všech sedmi golfových turnajů. V rámci všech turnajů probíhá i dobročinná charitativní sbírka na podporu nadačních fondů "Pro dětský smích". Podrobné informace naleznete na  www.moravagolftour.cz.

"Děkujeme partnerům a kamarádům z firmy ABC PARKING a těšíme se na další ročník golfové tour".

  

10.10.2016

PARTNERSTVÍ S HC KOMETA BRNO POKRAČUJE

Nepřetržitě od roku 2008 je naše společnost partnerem hokejového klubu Kometa Brno a vzhledem k oboustranné spokojenosti byla uzavřena nová partnerská smlouva mezi oběma subjekty na podporu extraligy mužů v ledním hokeji a současně na zajištění propagace a reklamy naší dynamické stavební společnosti. Zaměstnanci naší společnosti jsou věrným fanouškem brněnských hokejistů, a proto podpora činnosti HC Kometa Brno je naší prioritou.

"Přejeme celému hokejovému klubu úspěšnou sezónu, mnoho krásných utkání a těšíme se na partnerskou spolupráci v dalším roce".

  

23.9.2016

PŘEDÁNÍ LŮŽKOVÉ JEDNOTKY DIOP, NEMOCNICE MIL. BRATŘÍ BRNO

Pouhých 10 týdnů ode dne předání staveniště probíhala rekonstrukce části 4. podlaží pavilonu "Polní 3" a dnešního dne byla předána do užívání investorovi, potažmo pacientům nemocnice. Účelem provedené rekonstrukce je adaptace pro lůžkovou jednotku "dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče". Pracoviště tohoto typu poskytuje intenzivní ošetřovatelskou péči pacientům se závažným, nejčastěji neurologickým postižením, jejichž stav již nevyžaduje umělou plicní ventilaci, ale vyžaduje intenzivní dlouhodobou ošetřovatelskou péči o dýchací cesty. V rámci rekonstrukce byl kladen důraz na kvalitu použitých materiálů a řemeslné zpracování detailu tak, aby stavba byla nadčasová i co do svojí provozní nenáročnosti.

Stavba se nachází v areálu Nemocnice Milosrdných bratří v Brně, v ochranném pásmu "městské památkové rezervace" a v těsné blízkosti objektu konventu Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří v Brně, založeného v roce 1747 Janem Křtitelem Leopoldem z Dietrichsteina. Budovy jsou zapsány do státního seznamu nemovitých památek.

"Velice si vážíme důvěry, kterou nám investor prokázal realizací této stavby a přejeme spokojené užívání prostor".

  

  

10.8.2016

CZECH STABILITY AWARD 2016: A - VÝBORNÝ

Na základě aktuálních hodnot skóringového modelu společnosti Bisnode Česká republika a sdružení CZECH TOP 100 získala naše dynamická stavební společnost hodnocení "CZECH Stability Award 2016: A - Výborný". Toto hodnocení řadí naši společnosti mezi 9% velmi stabilních firem v České republice.

Několikaletá tradice vyhlašování kategorií CZECH Stability Award, jejímž odborných garantem je společnost Bisnode Česká republika, člen švédské skupiny Bisnode Business Information Group, proběhne v rámci 22. ročníku slavnostního vyhlášení 100 nejvýznamnějších firem ČR žebříčku CZECH TOP 100.

22.7.2016

PODPORA CONCENTUS MORAVIAE 2016

S letošním 21. ročníkem zaměřeným na smyčcové kvarteto se naše stavební společnost stala partnerem tohoto mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moraviee, pořádaného ve 13 městech, ve kterém se snoubí téma Shakespeare, Beethowen a česká kvartetní tradice. Tento festival nabízí posluchačům příležitost propojit jedinečné hudební zážitky s návštěvou malebných měst Jižní Moravy a Vysočiny. Tři desítky koncertů  se každoročně konají jak v nádherných historických prostorách hradů a zámků, tak i v kostelích, synagogách a moderních sálech.

V rámci tohoto hudebního festivalu klasické hudby je pořádán také benefiční golfový turnaj, jehož hlavním smyslem je získání finanční podpory pro zajištění vysoké umělecké kvality Mezinárodního hudebního festivalu a kulturní oživení golfového resortu Kaskáda hudebně - sportovní událostí, při ní se golf snoubí s krásnými tóny.

30.6.2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2015


Rok 2015 se stal pro naši dynamickou stavební společnost rokem výrazných změn a posunů, a to jak v oblasti výnosů za realizované stavební zakázky, tak především z hlediska posunu typologie a velikosti realizovaných staveb, a v neposlední řadě také výrazným posunem v oblasti zázemí pro stavební výrobu a další divize naší společnosti.

V prvním čtvrtletí tohoto roku byla dokončena a především zprovozněna nová administrativní a provozní budova naší společnosti. Do nového komfortního pracovního prostředí se postupně přesunuly všechny divize a provozy naší společnosti. Celý areál včetně nové čtyřpodlažní budovy byl koncipován jako referenční stavba, na které je možné především našim zákazníkům či potencionálním zákazníkům přímo prezentovat různé druhy stavebních technologií, stavebních materiálů či předvádět dílčí detaily s využitím na jiných stavbách apod.

Naše dynamická stavební společnost si za poslední období svými výkony vydobyla pozici stabilního, kvalitního, kapitálově silného a spolehlivého partnera, kdy větší či střední stavební zakázky dokáže naše společnost naprosto spolehlivě realizovat a má pro realizace těchto zakázek vybudované kvalifikované a odborné týmy techniků a v neposlední řadě také zkušený a odborný kolektiv pracovníků dělnických profesí.

Také v roce 2015 bylo provedeno několik zásadních personálních změn ve společnosti, a to především z důvodu růstu a dynamického rozvoje naší společnosti. Velký růst měl také za následek zvyšování stavu kmenových pracovníků dělnických profesí. V průběhu roku také došlo k doplnění technického týmu, především v oblasti stavební výroby. Tým stavbyvedoucích byl doplněn autorizovaným technikem  v oblasti pozemních staveb, či zkušenými inženýry.

Ekonomické a finanční hodnocení společnosti za rok 2015

rozvahový den: 31.12.2015

V období roku 2015 naše dynamická stavební společnost opětovně zvyšuje výnosy za realizované stavební zakázky než v roce předchozím, a to o výrazných 37,97 %. Poprvé v téměř šestnáctileté historii se výnosy naší společnosti za stavební práce dostaly na hranici 250 mil. Kč. Výrazné zvýšení výnosu bylo způsobeno především důrazem našich techniků na kvalitu prováděných prací, což mělo za následek stabilizaci našich zákazníků, opětovné získání zakázek i pro ty nejnáročnější zákazníky v oblasti bytových a občanských staveb. Finanční situaci společnosti PSK Group, spol. s r.o. v průběhu roku 2015 lze hodnotit jako velmi dobrou a stabilní. Společnost nečerpala žádný bankovní úvěr, pouze využívá bankovní garance z titulu přihlášení do výběrových řízení.

Společnost v průběhu celého roku 2015 řádně plnila své závazky a to zejména vůči státu, zaměstnancům a obchodním partnerům.

Účetní jednotka účtuje podle obecných zásad vedení účetnictví podnikatelů dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dle Českých účetních standardů a ostatních právních předpisů nepřímo ovlivňujících účetnictví.

2.6.2016

POŘÍZENÍ NOVÉHO STROJE CATERPILLAR

Vedle nákladních vozidel byly prostředky divize stavební výroby aktuálně rozšířeny o zcela nový stroj, smykový nakladač Caterpillar 246D, který je v současné době již plně vytížen na našich stavebních zakázkách. Tato investice rozšířila dopravní základnu naší stavební společnosti, obsluhovanou vlastními silami, odbornými a ověřenými zaměstnanci. Nakladač svými technickými parametry plně splňuje potřeby stavební výroby, jmenujme např. výkon motoru 54,9 kW, jmenovitou nosnost 975 kg a statický sklopný moment 1950 kg.

"V rostoucím objemu prací věříme v mnoho odpracovaných normohodin a najetých kilometrů bez překážek".

20.5.2016

VÍTĚZSTVÍ V SOUTĚŽI FASÁDA ROKU 2016

Odborná sedmičlenná porota v čele s předsedou panem Ing. arch. Petrem Dvořákem vyhodnotila na základě objektivních kritérií, v rámci letošního šestnáctého ročníku soutěže Fasáda roku 2016 během slavnostního večera ve fóru Karlín, vítěze pěti nominovaných kategorií. Z celkem 169 přihlášených staveb byla jako vítěz kategorie "revitalizace, sanace, renovace" vyhlášena stavba Městského divadla ve Žďáru nad Sázavou, kterou realizovala naše dynamická stavební společnost. Porotu zaujalo použití progresivních technologií a zpracování řemeslného detailu ozubeným hladítkem, přičemž budova divadla získala módní výraz, odpovídající 21. století. Během slavnostního večera, který proběhl v duchu diskotéky 70. let, předal jednatel společnosti Baumit pro ČR Ing. Pavel Med ocenění řediteli a jednateli naší společnosti panu Radku Kočkovi. Tohoto vítězství si velmi vážíme a uvědomujeme si, že velká zásluha patří kromě realizačnímu týmu také všem projektantům pod vedením Ing. arch. Víta Vencoura. "Fasáda roku" je veřejná soutěž, jejímž cílem je vyhodnotit kvalitně a zdařile realizovaná stavební díla z hlediska fasádního pláště, dokončená v roce 2015 na území České republiky. Dělá nám radost, že se vedle technického provedení líbí i architektonický výraz našich staveb a že tento dlouhodobě uznávaný a prestižní titul jsme získali již potřetí.

Děkujeme za ocenění práce našich pracovníků.


30.4.2016

DOKONČENÍ I. ETAPY OBYTNÉHO SOUBORU BRNO - SLATINA

Po více než roční intenzivní práci naše stavební společnost dokončila a předala ve smluveném termínu 30.4.2016 významnou stavební zakázku, dva čtyřpodlažní bytové domy, které představují a završují I. etapu výstavby, v rámci komplexu čtyř budov obytného souboru v Brně- Slatině. Bytové domy, které disponují 44 až 45 byty a jsou určené převážně pro startovací bydlení, byly předány včetně inženýrských sítí, okolních ploch a občanského vybavení spokojenému investorovi, developerské společnosti Bemett, a.s. Dispozičně jsou prostory bytových jednotek rozděleny jako žádané 1+kk až 3+kk s balkonem, terasou nebo předzahrádkou. Věříme, že na rovinatém pozemku vyhledávané lokality s okolní zelení a klidovými zónami určenými k odpočinku a hrám dětí si uživatelé bytů našli pohodové bydlení pro spokojený život a velké množství komerčních prostor, které jsou také součástí těchto polyfunkčních domů poskytnou příležitosti pro své očekávané využití.

"Přejeme spokojené užívání prostor a příjemné bydlení".

       

21.4.2016

STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2015

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji pod záštitou Jihomoravského kraje letos vyhlásil 14. ročník soutěže Stavba Jihomoravského kraje. Naše stavební společnost PSK Group, spol. s r.o. jako zhotovitel přihlásila do této soutěže, jejímž posláním je prezentace a propagace kvalitních stavebních projektů v JMK a přiblížení nejlepších stavebních děl a jejich tvůrců širší laické i odborné veřejnosti, novostavbu administrativní budovy v areálu Vídeňská, která slouží jako nové sídlo naší společnosti.

Jedenáctičlenná porota posoudila přihlášená stavební díla podle jejich funkčnosti, celkové koncepce, architektonické hodnoty, kvality prací, začlenění do okolí a dalších zvláštních předností a následně určila vítěze v sedmi kategoriích. Při slavnostním vyhlašování, které probíhalo při příležitosti Mezinárodního stavebního veletrhu jsme byli nadšeni výsledkem a pyšni za celý tým podílející se na realizaci této budovy, když v kategorii Stavby občanské vybavenosti získala naše novostavba administrativní budovy významné druhé místo a zařadila se tak mezi nejzajímavější stavby na území.

7.4.2016

PARTNER PROSPERITA OPEN 2016

Mezinárodní tenisový turnaj mužů Prosperita Open 2016, jehož 13. ročník hostí na přelomu dubna a května areál SV Ostrava v Komenského sadech, má své pevné místo nejen na světovém okruhu turnajů ATP Challenger Tour, ale také ve sportovním kalendáři významných akcí podporovaných českým tenisovým svazem. Tento tenisový turnaj dokonale zapadá do filozofie českého tenisového svazu, tedy dávat v kvalitní světové konkurenci šanci našemu tenisovému mládí. Naše dynamická stavební společnost se rozhodla podpořit tuto skvělou filozofii ČTS a stala se hrdým partnerem 13. ročníku Prosperita Open 2016. Přijďte podpořit skvělé výkony tenistů a dokažme jim skvělou atmosférou, že Česká republika tenisu rozumí a umí si ho pořádně užít.

"Pěkné tenisové zážitky"

30.3.2016

OCENĚNÍ NAŠÍ PRÁCE INVESTORY STAVEB

Na sklonku minulého roku dokončila naše dynamická stavební společnost několik zajímavých stavebních zakázek a předala tyto svým zákazníkům k užívání. Na základě kvalitně provedených stavebních prací, dokončení stavebních zakázek ve smluvených termínech a v návaznosti na úspěšné přejímky staveb investorům, jsme obdrželi od našich zákazníků referenční listy staveb, tedy písemné hodnocení činnosti a práce naší společnosti na dané stavbě.

1. Rekonstrukce městského divadla Žďár nad Sázavou  

    - vystavil a podepsal pan Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města

2. FN u sv. Anny v Brně - Centrum nových technologií ICRC

    - vystavil a podepsal pan MUDr. Martin Pavlík, Ph.D, DESA, EDIC, ředitel

3. Energetické úspory MŠ Tišnovská, Brno

    - vystavila a podepsala paní Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odporu investičního Magistrátu města Brna

4. Novostavba administrativní budovy Vídeňská - Rekostav

    - vystavil a podepsal pan Ing. Rostislav Horejsek, jednatel společnosti

Velice si vážíme těchto ocenění práce našich stavebních kapacit od spokojených zákazníků. Děkujeme za důvěru a přejeme spokojené užívání dokončených stavebních zakázek.

15.3.2016

POLYFUNKČNÍ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 25, BRNO

Dnešního dne byla podpisem smlouvy o dílo stvrzena nová významná stavební zakázka, kterou bude naše dynamická stavební společnost realizovat na území města Brna. Jedná se o novostavbu polyfunkčního domu s obchodními plochami, komerčními prostory pro administrativu a s prostornými byty. Novostavba objektu je hlavním architektem navržena jako jednoduchá hmota s ustupujícími podlažími ve vyšších patrech, objekt má 10 nadzemních a 1 podzemní podlaží, doplňuje stávající souvislou zástavbu centrální ulice. Materiálově je objekt navržen jako kombinace omítkou opatřených ploch, travertinových a skleněných obkladů a hliníkových výplní v parteru, a plastových výplní okenních.

Výstavbu novostavby polyfunkčního domu zahájí naše společnost v pondělí 4.4.2016. Podpisem smlouvy o dílo jsme se zavázali dokončit a předat kompletní dílo, jehož investiční náklady činí bezmála 89 milionů Kč, nejpozději v srpnu 2017.

"Děkujeme za důvěru a těšíme se na realizaci této krásné stavby"

Aktuální informace o projektu "Rezidence Milada", včetně nabídky bytů či nebytových prostor, naleznete na webových stránkách www.imperastyl.cz

8.3.2016

DOZOROVÝ AUDIT ISO NOREM

Dnešního dne proběhl dozorový audit systému managementu kvality, dozorový audit pro systém enviromentálního managementu a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Odpovědní pracovníci v průběhu auditu poskytli důkazy o své osobní angažovanosti a aktivitě při rozvíjení a uplatňování systému managementu a neustálém zlepšování jeho efek

(17. 02. 2014)

Aktuality

10.10.2016

Nepřetržitě od roku 2008 je naše společnost partnerem hokejového klubu Kometa Brno a vzhledem k oboustranné spokojenosti byla uzavřena nová partnerská smlouva mezi oběma subjekty na podporu extraligy mužů v ledním hokeji a současně na zajištění propagace a reklamy naší dynamické stavební společnosti. Zaměstnanci naší společnosti jsou věrným fanouškem brněnských hokejistů, a proto podpora činnosti HC Kometa Brno je naší prioritou.

"Přejeme celému hokejovému klubu úspěšnou sezónu, mnoho krásných utkání a těšíme se na partnerskou spolupráci v dalším roce".

  

23.9.2016

Pouhých 10 týdnů ode dne předání staveniště probíhala rekonstrukce části 4. podlaží pavilonu "Polní 3" a dnešního dne byla předána do užívání investorovi, potažmo pacientům nemocnice. Účelem provedené rekonstrukce je adaptace pro lůžkovou jednotku "dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče". Pracoviště tohoto typu poskytuje intenzivní ošetřovatelskou péči pacientům se závažným, nejčastěji neurologickým postižením, jejichž stav již nevyžaduje umělou plicní ventilaci, ale vyžaduje intenzivní dlouhodobou ošetřovatelskou péči o dýchací cesty. V rámci rekonstrukce byl kladen důraz na kvalitu použitých materiálů a řemeslné zpracování detailu tak, aby stavba byla nadčasová i co do svojí provozní nenáročnosti.

Stavba se nachází v areálu Nemocnice Milosrdných bratří v Brně, v ochranném pásmu "městské památkové rezervace" a v těsné blízkosti objektu konventu Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří v Brně, založeného v roce 1747 Janem Křtitelem Leopoldem z Dietrichsteina. Budovy jsou zapsány do státního seznamu nemovitých památek.

"Velice si vážíme důvěry, kterou nám investor prokázal realizací této stavby a přejeme spokojené užívání prostor".

  

  

10.8.2016

CZECH STABILITY AWARD 2016

Na základě aktuálních hodnot skóringového modelu společnosti Bisnode Česká republika a sdružení CZECH TOP 100 získala naše dynamická stavební společnost hodnocení "CZECH Stability Award 2016: A - Výborný". Toto hodnocení řadí naši společnosti mezi 9% velmi stabilních firem v České republice.

Několikaletá tradice vyhlašování kategorií CZECH Stability Award, jejímž odborných garantem je společnost Bisnode Česká republika, člen švédské skupiny Bisnode Business Information Group, proběhne v rámci 22. ročníku slavnostního vyhlášení 100 nejvýznamnějších firem ČR žebříčku CZECH TOP 100.

22.7.2016

CONCENTUS MORAVIAE 2016

S letošním 21. ročníkem zaměřeným na smyčcové kvarteto se naše stavební společnost stala partnerem tohoto mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moraviee, pořádaného ve 13 městech, ve kterém se snoubí téma Shakespeare, Beethowen a česká kvartetní tradice. Tento festival nabízí posluchačům příležitost propojit jedinečné hudební zážitky s návštěvou malebných měst Jižní Moravy a Vysočiny. Tři desítky koncertů  se každoročně konají jak v nádherných historických prostorách hradů a zámků, tak i v kostelích, synagogách a moderních sálech.

V rámci tohoto hudebního festivalu klasické hudby je pořádán také benefiční golfový turnaj, jehož hlavním smyslem je získání finanční podpory pro zajištění vysoké umělecké kvality Mezinárodního hudebního festivalu a kulturní oživení golfového resortu Kaskáda hudebně - sportovní událostí, při ní se golf snoubí s krásnými tóny.

30.6.2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2015

30.6.2016


Rok 2015 se stal pro naši dynamickou stavební společnost rokem výrazných změn a posunů, a to jak v oblasti výnosů za realizované stavební zakázky, tak především z hlediska posunu typologie a velikosti realizovaných staveb, a v neposlední řadě také výrazným posunem v oblasti zázemí pro stavební výrobu a další divize naší společnosti.

V prvním čtvrtletí tohoto roku byla dokončena a především zprovozněna nová administrativní a provozní budova naší společnosti. Do nového komfortního pracovního prostředí se postupně přesunuly všechny divize a provozy naší společnosti. Celý areál včetně nové čtyřpodlažní budovy byl koncipován jako referenční stavba, na které je možné především našim zákazníkům či potencionálním zákazníkům přímo prezentovat různé druhy stavebních technologií, stavebních materiálů či předvádět dílčí detaily s využitím na jiných stavbách apod.

Naše dynamická stavební společnost si za poslední období svými výkony vydobyla pozici stabilního, kvalitního, kapitálově silného a spolehlivého partnera, kdy větší či střední stavební zakázky dokáže naše společnost naprosto spolehlivě realizovat a má pro realizace těchto zakázek vybudované kvalifikované a odborné týmy techniků a v neposlední řadě také zkušený a odborný kolektiv pracovníků dělnických profesí.

Také v roce 2015 bylo provedeno několik zásadních personálních změn ve společnosti, a to především z důvodu růstu a dynamického rozvoje naší společnosti. Velký růst měl také za následek zvyšování stavu kmenových pracovníků dělnických profesí. V průběhu roku také došlo k doplnění technického týmu, především v oblasti stavební výroby. Tým stavbyvedoucích byl doplněn autorizovaným technikem  v oblasti pozemních staveb, či zkušenými inženýry.

Ekonomické a finanční hodnocení společnosti za rok 2015

rozvahový den: 31.12.2015

V období roku 2015 naše dynamická stavební společnost opětovně zvyšuje výnosy za realizované stavební zakázky než v roce předchozím, a to o výrazných 37,97 %. Poprvé v téměř šestnáctileté historii se výnosy naší společnosti za stavební práce dostaly na hranici 250 mil. Kč. Výrazné zvýšení výnosu bylo způsobeno především důrazem našich techniků na kvalitu prováděných prací, což mělo za následek stabilizaci našich zákazníků, opětovné získání zakázek i pro ty nejnáročnější zákazníky v oblasti bytových a občanských staveb. Finanční situaci společnosti PSK Group, spol. s r.o. v průběhu roku 2015 lze hodnotit jako velmi dobrou a stabilní. Společnost nečerpala žádný bankovní úvěr, pouze využívá bankovní garance z titulu přihlášení do výběrových řízení.

Společnost v průběhu celého roku 2015 řádně plnila své závazky a to zejména vůči státu, zaměstnancům a obchodním partnerům.

Účetní jednotka účtuje podle obecných zásad vedení účetnictví podnikatelů dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dle Českých účetních standardů a ostatních právních předpisů nepřímo ovlivňujících účetnictví.

2.6.2016

POŘÍZENÍ NOVÉHO STROJE CATERPILLAR

Vedle nákladních vozidel byly prostředky divize stavební výroby aktuálně rozšířeny o zcela nový stroj, smykový nakladač Caterpillar 246D, který je v současné době již plně vytížen na našich stavebních zakázkách. Tato investice rozšířila dopravní základnu naší stavební společnosti, obsluhovanou vlastními silami, odbornými a ověřenými zaměstnanci. Nakladač svými technickými parametry plně splňuje potřeby stavební výroby, jmenujme např. výkon motoru 54,9 kW, jmenovitou nosnost 975 kg a statický sklopný moment 1950 kg.

"V rostoucím objemu prací věříme v mnoho odpracovaných normohodin a najetých kilometrů bez překážek".

20.5.2016

VÍTĚZSTVÍ V SOUTĚŽI FASÁDA ROKU 2016

Odborná sedmičlenná porota v čele s předsedou panem Ing. arch. Petrem Dvořákem vyhodnotila na základě objektivních kritérií, v rámci letošního šestnáctého ročníku soutěže Fasáda roku 2016 během slavnostního večera ve fóru Karlín, vítěze pěti nominovaných kategorií. Z celkem 169 přihlášených staveb byla jako vítěz kategorie "revitalizace, sanace, renovace" vyhlášena stavba Městského divadla ve Žďáru nad Sázavou, kterou realizovala naše dynamická stavební společnost. Porotu zaujalo použití progresivních technologií a zpracování řemeslného detailu ozubeným hladítkem, přičemž budova divadla získala módní výraz, odpovídající 21. století. Během slavnostního večera, který proběhl v duchu diskotéky 70. let, předal jednatel společnosti Baumit pro ČR Ing. Pavel Med ocenění řediteli a jednateli naší společnosti panu Radku Kočkovi. Tohoto vítězství si velmi vážíme a uvědomujeme si, že velká zásluha patří kromě realizačnímu týmu také všem projektantům pod vedením Ing. arch. Víta Vencoura. "Fasáda roku" je veřejná soutěž, jejímž cílem je vyhodnotit kvalitně a zdařile realizovaná stavební díla z hlediska fasádního pláště, dokončená v roce 2015 na území České republiky. Dělá nám radost, že se vedle technického provedení líbí i architektonický výraz našich staveb a že tento dlouhodobě uznávaný a prestižní titul jsme získali již potřetí.

Děkujeme za ocenění práce našich pracovníků.


30.4.2016

DOKONČENÍ I. ETAPY OBYTNÉHO SOUBORU BRNO - SLATINA

Po více než roční intenzivní práci naše stavební společnost dokončila a předala ve smluveném termínu 30.4.2016 významnou stavební zakázku, dva čtyřpodlažní bytové domy, které představují a završují I. etapu výstavby, v rámci komplexu čtyř budov obytného souboru v Brně- Slatině. Bytové domy, které disponují 44 až 45 byty a jsou určené převážně pro startovací bydlení, byly předány včetně inženýrských sítí, okolních ploch a občanského vybavení spokojenému investorovi, developerské společnosti Bemett, a.s. Dispozičně jsou prostory bytových jednotek rozděleny jako žádané 1+kk až 3+kk s balkonem, terasou nebo předzahrádkou. Věříme, že na rovinatém pozemku vyhledávané lokality s okolní zelení a klidovými zónami určenými k odpočinku a hrám dětí si uživatelé bytů našli pohodové bydlení pro spokojený život a velké množství komerčních prostor, které jsou také součástí těchto polyfunkčních domů poskytnou příležitosti pro své očekávané využití.

"Přejeme spokojené užívání prostor a příjemné bydlení".

       

21.4.2016

STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2015

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji pod záštitou Jihomoravského kraje letos vyhlásil 14. ročník soutěže Stavba Jihomoravského kraje. Naše stavební společnost PSK Group, spol. s r.o. jako zhotovitel přihlásila do této soutěže, jejímž posláním je prezentace a propagace kvalitních stavebních projektů v JMK a přiblížení nejlepších stavebních děl a jejich tvůrců širší laické i odborné veřejnosti, novostavbu administrativní budovy v areálu Vídeňská, která slouží jako nové sídlo naší společnosti.

Jedenáctičlenná porota posoudila přihlášená stavební díla podle jejich funkčnosti, celkové koncepce, architektonické hodnoty, kvality prací, začlenění do okolí a dalších zvláštních předností a následně určila vítěze v sedmi kategoriích. Při slavnostním vyhlašování, které probíhalo při příležitosti Mezinárodního stavebního veletrhu jsme byli nadšeni výsledkem a pyšni za celý tým podílející se na realizaci této budovy, když v kategorii Stavby občanské vybavenosti získala naše novostavba administrativní budovy významné druhé místo a zařadila se tak mezi nejzajímavější stavby na území.

7.4.2016

PARTNER PROSPERITA OPEN 2016

Mezinárodní tenisový turnaj mužů Prosperita Open 2016, jehož 13. ročník hostí na přelomu dubna a května areál SV Ostrava v Komenského sadech, má své pevné místo nejen na světovém okruhu turnajů ATP Challenger Tour, ale také ve sportovním kalendáři významných akcí podporovaných českým tenisovým svazem. Tento tenisový turnaj dokonale zapadá do filozofie českého tenisového svazu, tedy dávat v kvalitní světové konkurenci šanci našemu tenisovému mládí. Naše dynamická stavební společnost se rozhodla podpořit tuto skvělou filozofii ČTS a stala se hrdým partnerem 13. ročníku Prosperita Open 2016. Přijďte podpořit skvělé výkony tenistů a dokažme jim skvělou atmosférou, že Česká republika tenisu rozumí a umí si ho pořádně užít.

"Pěkné tenisové zážitky"

30.3.2016

OCENĚNÍ NAŠÍ PRÁCE INVESTORY STAVEB

Na sklonku minulého roku dokončila naše dynamická stavební společnost několik zajímavých stavebních zakázek a předala tyto svým zákazníkům k užívání. Na základě kvalitně provedených stavebních prací, dokončení stavebních zakázek ve smluvených termínech a v návaznosti na úspěšné přejímky staveb investorům, jsme obdrželi od našich zákazníků referenční listy staveb, tedy písemné hodnocení činnosti a práce naší společnosti na dané stavbě.

1. Rekonstrukce městského divadla Žďár nad Sázavou  

    - vystavil a podepsal pan Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města

2. FN u sv. Anny v Brně - Centrum nových technologií ICRC

    - vystavil a podepsal pan MUDr. Martin Pavlík, Ph.D, DESA, EDIC, ředitel

3. Energetické úspory MŠ Tišnovská, Brno

    - vystavila a podepsala paní Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odporu investičního Magistrátu města Brna

4. Novostavba administrativní budovy Vídeňská - Rekostav

    - vystavil a podepsal pan Ing. Rostislav Horejsek, jednatel společnosti

Velice si vážíme těchto ocenění práce našich stavebních kapacit od spokojených zákazníků. Děkujeme za důvěru a přejeme spokojené užívání dokončených stavebních zakázek.

15.3.2016

POLYFUNKČNÍ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 25, BRNO

Dnešního dne byla podpisem smlouvy o dílo stvrzena nová významná stavební zakázka, kterou bude naše dynamická stavební společnost realizovat na území města Brna. Jedná se o novostavbu polyfunkčního domu s obchodními plochami, komerčními prostory pro administrativu a s prostornými byty. Novostavba objektu je hlavním architektem navržena jako jednoduchá hmota s ustupujícími podlažími ve vyšších patrech, objekt má 10 nadzemních a 1 podzemní podlaží, doplňuje stávající souvislou zástavbu centrální ulice. Materiálově je objekt navržen jako kombinace omítkou opatřených ploch, travertinových a skleněných obkladů a hliníkových výplní v parteru, a plastových výplní okenních.

Výstavbu novostavby polyfunkčního domu zahájí naše společnost v pondělí 4.4.2016. Podpisem smlouvy o dílo jsme se zavázali dokončit a předat kompletní dílo, jehož investiční náklady činí bezmála 89 milionů Kč, nejpozději v srpnu 2017.

"Děkujeme za důvěru a těšíme se na realizaci této krásné stavby"

Aktuální informace o projektu "Rezidence Milada", včetně nabídky bytů či nebytových prostor, naleznete na webových stránkách www.imperastyl.cz

8.3.2016

DOZOROVÝ AUDIT ISO NOREM

Dnešního dne proběhl dozorový audit systému managementu kvality, dozorový audit pro systém enviromentálního managementu a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Odpovědní pracovníci v průběhu auditu poskytli důkazy o své osobní angažovanosti a aktivitě při rozvíjení a uplatňování systému managementu a neustálém zlepšování jeho efektivnosti. Jako potvrzení splnění kritérií všech tří systémů byl úspěšný audit, čímž naše společnost získala certifikáty ISO norem a podtrhla tak náš postoj ke kvalitní realizaci staveb, pozitivnímu vztahu k životnímu prostředí a dodržování BOZP.

1.3.2016

ZNOVUOTEVŘENÍ MĚSTSKÉHO DIVADLA ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Za přítomnosti významných osob města Žďár nad Sázavou, odborných techniků a občanů města došlo dne 1.3.2016 k znovuotevření budovy Městského divadla, které získalo v průběhu realizace energetických úspor zcela nový kabát. Součástí setkání byla výstava fotografií a kladné hodnocení stavby architektem Zbyňkem Ryškou, který účastníky akce rovněž seznámil s historií  Městského divadla, původní pseudosecesní bodovou Národního domu se 115 letým výročím. Ředitel a jednatel naší společnosti pan Radek Kočka přiblížil průběh stavby, vycházející důsledně z návrhu rekonstrukce objektu z konce 70. let, při použití soudobých materiálů a technologií. Novou vizi divadla nastínil v průběhu večera starosta města Žďár nad Sázavou Mgr. Zdeněk Navrátil. S ekonomickou částí rekonstrukce včetně finančního zajištění provozu seznámil účastníky akce místostarosta města Ing. Josef Klement. Na závěr celého setkání Žďárští ochotníci zpříjemnili jedinečný večer divadelní hrou a ředitelka organizace Kultura Žďár nad Sázavou představila plánovaný program divadla.

15.2.2016

VÝKONY A ROZVOJ SPOLEČNOSTI V ROCE 2015

Rok 2015 se stal pro naši dynamickou stavební společnost rokem výrazných změn a posunů, a to jak v oblasti výnosů za realizované stavební zakázky, tak především z hlediska posunu typologie a velikosti realizovaných staveb, a v neposlední řadě také výrazným posunem v oblasti zázemí pro stavební výrobu a další divize naší společnosti.

V prvním čtvrtletí tohoto roku byla dokončena a především zprovozněna nová administrativní a provozní budova naší společnosti. Do nového komfortního pracovního prostředí se postupně přesunuly všechny divize a provozy naší společnosti. Celý areál včetně nové čtyřpodlažní budovy byl koncipován jako referenční stavba, na které je možné naším zákazníkům či potencionálním zákazníkům přímo prezentovat různé druhy stavebních technologií, stavebních materiálů či předvádět dílčí detaily s využitím na jejich stavbách apod.

V období roku 2015 naše dynamická stavební společnost opětovně zvyšuje výnosy za realizované stavební zakázky než v roce předchozím, a to o výrazných 37,97 %. Poprvé v téměř šesnáctileté historii se výnosy naší společnosti za stavební práce dostaly na hranici 250 milionu Kč. Výrazné zvýšení výnosu bylo způsobeno především důrazem našich techniků na kvalitu prováděných prací, což mělo za následek stabilizaci našich zákazníků, opětovné získání zakázek i pro ty nejnáročnější zákazníky v oblasti bytových a občanských staveb. Naše dynamická stavební společnost si za poslední období svými výkony vydobyla pozici stabilního, kvalitního, kapitálově silného a spolehlivého partnera, kdy větší či střední stavební zakázky dokáže naše společnosti naprosto spolehlivě realizovat a má pro realizace těchto zakázek vybudované kvalifikované a odborné týmy techniků a v neposlední řadě také zkušený a odborný kolektiv pracovníků dělnických profesí.

Také v roce 2015 bylo provedeno několik zásadních personálních změn ve společnosti, a to především z důvodu růstu a dynamického rozvoje naší společnosti. Velký růst měl také za následek zvyšování stavu kmenových pracovníků dělnických profesí. V průběhu roku také došlo k doplnění technického týmu, především v oblasti stavební výroby. Tým stavbyvedoucích byl doplněn autorizovaným technikem v oblasti pozemních staveb, či zkušenými inženýry.

8.1.2016

HOKEJOVÉ HRY BRNO 2016

Na místě bývalého zimního stadionu za Lužánkami se na postaveném mobilním kluzišti s tribunami pro více než 20 000 diváků konaly dvě utkání domácího hokejového týmu. Naše dynamická stavební společnost po dlouholeté spolupráci s HC Kometou Brno podpořila i tento výjimečný projekt. Rekordní počet diváků na tribunách plných vlajek, transparentů a modrobílých šál si vychutnal úžasnou atmosféru při zápasech pod otevřeným nebem.

   

10.12.2015

VESELÉ VÁNOCE A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK 2015

Jménem vedení celé společnosti bychom rádi vyjádřili poděkování všem investorům, zákazníkům, obchodním partnerům, subdodavatelům a spolupracovníkům za výbornou spolupráci v letošním roce 2015 a přejeme všem klidné a šťastné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok 2016.

7.12.2015

ZPROVOZNĚNÍ CENTRA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ

Projekt a výstavba nového centra ICRC bylo do rozsáhlého areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně začleněno dle požadavků investora. Nový objekt B1 centra ICRC tvoří významný stavební celek. Realizace ICRC představuje generačně zcela nový koncept klinicko-výzkumně-vzdělávacího centra na území České republiky, které bylo navrženo a koncipováno ve společenství s Mayo Clinic Rochester, Minnesota, USA. Naše společnost prováděla stavbní práce budovy B1, tedy tu část, která bude sloužit jako centum nových technologií. V rámci tohoto centra jsou navrženy boxy o třídě čistoty B, pro práci s biologickým rizikem nebo rizikem GMO II, které jsou v přímé návaznosti na výrobní laboratoře třídy čistoty C a jaou odděleny personálními a materiálovými propustmy. Jednalo se o stavbu občanské vybavenosti se zaměřením pro zdravotnictví, která současně musí splňovat podmínky pro bezbariérové užívání stavby.

Dne 7.12.2015 pracovníci divize stavební výroby naši společnosti dokončili a předali centrum nových technologií ICRC spokojenému uživateli.

"Přejeme aby centrum užitečně sloužilo ve prospěch vědy a výzkumu".

 

30.10.2015

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ DPS FOLTÝNOVA 21

Za účasti starosty městské části Brno-Bystrc pana JUDr. Tomáše Kratochvíla, ředitelky DPS paní PhDr. Květuší Bartošovou a ředitele naší dynamické stavební společnosti pana Radka Kočky došlo ke konci října k slavnostnímu otevření Domova pro seniory Foltýnova 21. Po více než roční komplexní rekonstukci vzniklo mimo jiných stavebních úprav i nové lůžkové oddělení s odpočinkovou terasou, kdy současně s navýšením lůžkové kapacity došlo k vybudování nového provozu kuchyně. Celkové investiční náklady na realizaci celé této stavby činily více než 42 mil. Kč vč. DPH.

Všem obyvatelům a zaměstnancům domova přejeme co nejspokojenější úživání novým prostor.

31.08.2015

HC KOMETA BRNO - PARTNERSKÁ SMLOUVA

Již několikátým rokem se naše stavební firma PSK Group spol. s r.o. stala opět jako věrný brněnský fanoušek partnerem hokejového klubu Kometa Brno. Dne 31.8.2015 tak byla uzavřena nová partnerská smlouva na podporu extraligy v ledním hokeji mezi majitelem HC Komety Brno panem Liborem Zábranským a ředitelem naší společnosti panem Radkem Kočkou.

Přejeme jménem celé naší společnosti mnohou zdárných utkání a jsme rádi, že máme možnost být partnerem tohoto úšpěšného hokejového klubu.

17.8.2015

DOKONČENÍ STAVBY BD FRANCOUZSKÁ

Dnešním dnem 17.8.2015 byla dokončena a předána novostavba bytového domu na ulici Francouzská 17, včetně inženýrských sítí, okolních ploch a občanského vybavení. Bytový dům o 8 NP byl předán po úspěšné kolaudaci spokojeným uživatelům.

"Děkujeme za důvěru a přejeme novým uživatelům bytů spokojené a pohodové bydlení".

 

 

10.7.2015

VÝSTAVBA NOVÝCH BYTŮ BRNO - SLATINA

Rychlým tempem pokračuje výstavba polyfunkčních bytových domů obytného souboru Brno - Slatina II. pro našeho investora, developerskou společnost Bemett, a.s. V novém projektu zde postupně vyrostou čtyři bytové domy, každý o 44 až 45 bytech. Celý projekt je situován na rovinatém pozemku a plynuje naváže na stávající zástavbu rodinných domů, podél ulice Za Kostelem. V nabídce naleznete bytové jednotky 1+kk až 3+kk s balkonem, terasou či předzahrádkou, které jsou svou cenou určeny především pro mladé páry a rodiny s dětmi jako jejich startovací bydlení. Součástí bytových jednotek jsou také sklepy a venkovní parkovací stání. V okolí zástavby bude vysázena zeleň parkové úpravy. Součástí celého areálu budov budou také dvě klidové zóny určené k odpočinku a hrám dětí. 

Bemett staví všechny své domy tak, aby byl jejich budoucí provoz co nejúspornější. Komplexní nabídku volných bytů, základní informace, plán bytů, vizualizace, možnosti financování a další informace jsou k dispozici na webových stránkách projektu. www.bydlenibrno.cz

    

30.6.2015

HOTELOVÝ DŮM A ZUŠ F. DRDLY ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Dnešního dne naše dynamická stavební společnost dokončila a předala investorovi stavební zakázku, spočívající v energetických opatřeních obou budov, tedy hotelového domu a ZUŠ F. Drdly ve Žďáře nad Sázavou. Tato stavební zakázka byla dokončena ve smluvním termínu a investorovi předána bez vad a nedodělků.

  

12.6.2015

NEMOCNICE MILOSRDNÝCH BRATŘÍ BRNO - DOKONČENÍ III. ETAPY

Od února letošního roku probíhala realizace III. etapy rekonstrukce Nemocnice Milosrdných bratří v Brně. V této etapě byla provedena rekonstrukce bývalých porodních sálů ve 3.NP budovy Polní 3 na lůžkové pokoje. Ve smluvním termínu dne 12.6.2015 byla tato etapa rekonstrukce předána spokojenému investorovi. Tato nová lůžková kapacita bude přednostně využita oddělením šestinedělí. Pokoje jsou řešeny v moderním standardu s vlastním hygienickým vybavením. 

"Děkujeme za důvěru a přejeme pohodové užívání nových prostor".

  

18.5.2015

MODERNIZACE LOGA SPOLEČNOSTI

V souvislosti s modernizací sídla a všech pracovišť naší dynamické stavební společnosti, kdy v průběhu měsíce dubna 2015 došlo k očekávanému sestěhování všech našich pracovišť divizí společnosti do nové moderní administrativní a provozní budovy v areálu na ulici Vídeňské, se vedení společnosti rozhodlo provést také redesign (modernizaci) loga naší společnosti. Stávající logo bylo využíváno ode den vzniku společnosti, tedy více jak 15 let, a během této doby bylo designově překonáno.

Nové logo dynamické stavební společnosti PSK group vyšlo z díla renomované brněnské agentury Aňo agency, kdy kolektiv této agentury pod vedením Ing. Jiřího Štefla, vytvořil nespočet návrhů loga až nové logo dostalo konečnou podobu. 

Základní barevná varianta se sloganem (na šířku)

Základní barevná varianta se sloganem (na výšku)

Základní barevná varianta

Toto krásné moderní logo bylo oficiálně dnes představeno naším investorům, zákazníkům, obchodním partnerům a v neposlední řadě také všem zaměstnancům společnosti. Dnešním dnem je tedy nové logo naší dynamické stavební společnosti dáno k užívání. Od 18.5.2015 bude tedy průběžně nové logo instalováno na všechny dokumenty, tiskoviny, reklamní materiály, polepy apod.

Věříme, že nové logo bude společnosti dělat dobrou reklamu, minimálně dalších 15 let.

5.5.2015

VÝSTAVBA NOVÝCH BYTŮ BRNO - SLATINA

Rychlým tempem pokračuje výstavba polyfunkčních bytových domů obytného souboru Brno - Slatina II. pro našeho investora, developerskou společnost Bemett, a.s. V novém projektu zde postupně vyrostou čtyři bytové domy, každý o 44 až 45 bytech. Celý projekt je situován na rovinatém pozemku a plynuje naváže na stávající zástavbu rodinných domů, podél ulice Za Kostelem. V nabídce naleznete bytové jednotky 1+kk až 3+kk s balkonem, terasou či předzahrádkou, které jsou svou cenou určeny především pro mladé páry a rodiny s dětmi jako jejich startovací bydlení. Součástí bytových jednotek jsou také sklepy a venkovní parkovací stání. V okolí zástavby bude vysázena zeleň parkové úpravy. Součástí celého areálu budov budou také dvě klidové zóny určené k odpočinku a hrám dětí. 

Bemett staví všechny své domy tak, aby byl jejich budoucí provoz co nejúspornější. Komplexní nabídku volných bytů, základní informace, plán bytů, vizualizace, možnosti financování a další informace jsou k dispozici na webových stránkách projektu. www.bydlenibrno.cz

   

28.4.2015

15 LET OD ZALOŽENÍ NAŠÍ SPOLEČNOSTI

Naše dynamická stavební společnost se dne 28.4.2015 dočkala významného jubilea, 15-ti let od svého založení panem Radkem Kočkou, ředitelem a jednatelem společnosti. Právě před patnácti lety jsme zahájili činnost stavební výroby v oblasti pozemního a průmyslového stavitelství  s působností především na území moravskýho krajů s hlavním programem spočívající v realizaci komplexních a ucelených stavebních zakázek. V průběhu těchto patnácti let se společnost dynamicky rozvíjela, rostla nejenom počtem zaměstanců, ale především rostla svou odborností, trvalým zdokonalováním kvality stavebních děl, zpracováním moderních technologií do stavební výroby a také stálým vzděláváním svých zaměstnanců. Během této doby se naše dynamická stavební společnost stala jednou z významných stavebních společností na území jihomoravského kraje, stabilním a kapitálově silným partnerem pro investory stavebních zakázek. V současnosti disponuje společnost zkušeným a pracovitým kolektivem zaměstnanců s rozsáhlými znalostmi moderních technologií v oblasti stavební výroby. O kvalitní práci našich zaměstnanců svědčí úspěchy či získaná ocenění našich staveb -  titul Fasáda roku 2011, titul Fasáda roku 2013, nominace na Stavbu jihomoravského kraje roku 2012, nomiace na Fasádu roku 2014 a mnoho ocenění našich stavebních zakázek mezi nejlepší stavby v dané oblasti či v jihomoravském kraji.

Realizovali jsme stavby jak v oblasti občanské a pozemní výstavby, tak komerční a průmyslové výstavby, dále revitalizace bytového fondu, rekonstrukce či opravy kulturních domů, budov škol všech stupňu, nemocnic, administrativních center apod. Mezi výše uvedenými stavbami bylo mnoho výzmaných stavebních zakázek (viz. reference společnosti), které architektonicky dotvářejí vzhled města Brna či dalších měst a obcí na území moravských krajů.

"Děkujeme všem investorům za důvěru, přízeň a spolupráci při realizaci úžasných stavebních zakázek. Do dalších let si dovolujeme naší dynamické stavební společnosti popřát mnoho nádherných staveb."

16.4.2015

KOLAUDACE NOVÉHO SÍDLA

Dne 16.4.2015 proběhlo kolaudační řízení našeho nového firemního sídla - 4 podlažní administrativní budovy. Potvrzením kvalitně provedené práce všech účastníků podílejících se na výstavbě bylo vydání kolaudačního souhlasu bez jakýchkoliv vad či připomínek stavebního úřadu a dalších orgánů státní správy.

Objekt je tvořen moderně vybavenými kancelářskými prostory včetně provozního zázemí. Pracovníci společnosti se tak přesunuli z původního přízemního sídla firmy do nejprostornějších a nejatraktivnějších prostor za celou dobu svého působení na trhu. Nová budova bude sloužit v celém svém rozsahu stále se rozvíjející dynamické společnosti jako kvalitní pracovní zázemí.

Pracovníci společnosti jsou nadšeni z nových kanceláří a plně vyhovujícího zázemí, ze kterého vzniklo moderní stavební centrum.

  

14.4.2015

FASÁDA ROKU 2015

V rámci celorepublikové soutěže Fasáda roku 2015 byla odbornou porotou nominována mezi tři nejlepší stavby v kategorii "Rekonstukce histrorického objektu" stavební zakázka "Kubova vila", kterou realizovala naše dynamická stavební společnost. Jednalo se o opravu kulturní památky prvorepublikové vily Aloise  a Viléma Kubových, dokončené v roce 1936. Tato vila Aloise Kuby je v kontextu Vilémovy tvorby něčím zcela vyjímečným, a to nejen díky velkorysému pojetí a objemu vynaložených prostředků, ale především z hlediska architektonických kvalit a řady originálních detailů. Vedle dokonalé technické vybavenosti domu překvapí i některé dynamické architektonické prvky, jako je stropní zářez portálu schodiště v přízemí nebo vyrarzně přepažená korunní římsa. http://formular.fasadaroku.cz/prehled-nominaci

Velice si vážíme ocenění naší práce.

20.3.2015

PARTNER KOMETA GOLF CHALLENGE 2015

V červnu se bude konat již druhý ročník úspěšného benefičního turnaje s názvem Kometa Golf Challenge, jehož výtěžek bude věnován na rozvoj a podporu vzdělávacích center specializovanách se na děti s postižením autistiského spektra. Naše firma PSK Group, spol. s r.o.  se rozhodla podpořit dobrou věc a stala se tak partnerem této akce.

3.3.2015

KNIHOVNA J. MAHENA - SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ

Knihovna Jiřího Mahena v Brně slavnostně otevřela dne 3.3.2015 po více než roční přestavbě a reorganizaci své brány čtenářům a návštěvníkům a představila jim nové služny a nové prostory, reagující na rostoucí nároky uživatelů na komfort při vlastním pobytu v knihovně. Dostavba se týkala především nevyužitých půdních prostor, kde vznikl nový sál pro kulturně-společenské a vzdělávací akce knihovny s kapacitou cca 100 osob.

Investiční akce "Knihovna pro město - rozšíření a zlepšení služeb veřejnosti" byla zařazena do schváleného rozpočtu města Brna s celkovými rozpočtovými náklady cca 25 mil. Kč a předpokládanou dotací ve výši 17 mil. Kč. Projekt byl spolufinancován z Regionálního operačního programu, oblasti podpory 3.1. - rozvoj urbanizačních center.

 

 

17.02.2015

SRDCE PRO DĚTI

  

9.12.2014

KRÁSNÉ VÁNOCE A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK 2015

Všichni pracovníci naší dynamické stavební společnosti děkují všem investorům, zákazníkům, obchodním partnerům, subdodavatelům a spolupracovníkům za výbornou a úspěšnou spolupráci v letošním roce 2014 a přejí všem klidné a šťastné prožití vánočních svátků a všechno nejlepší v novém roce 2015.

Těšíme se na další spolupráci.

 

5.12.2014

REFERENČNÍ LISTY - OCENĚNÍ NAŠÍ PRÁCE INVESTORY

V průběhu listopadu byly vydány referenční listy dokončených stavebních zakázek, které jsme obdrželi od našich zákazníků, jako písemné hodnocení práce naší společnosti.

1. Domov mládeže Klášterského - rekonstrukce vnějšího pláště v návaznosti na energetická opatření   22.306.457 Kč

    Referenční list vyhotovil pan Mgr. Dalibor Fiala, ředitel DM a ZŠSB

2. Knihovna pro město - rozšíření a zlepšení služeb veřejnosti                                                                             20.868.500 Kč

    Referenční list vyhotovil pan Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního MMB

3. Stavební úpravy a nástavba bytového domu Bratislavská 36a                                                                          24.782.384 Kč

    Referenční list vyhotovil pan Mgr. Jiří Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB

4. Josefská 4 - oprava dvorní a uliční fasády vč. výměny dřevěných prvků do dvora                                         1.775.001 Kč

    Referenční list vyhotovil pan Bc. Petr Gabriel, vedoucí Odboru správy majetku

Vážíme si ocenění práce naší společností od spokojených zákazníků. Děkujeme za možnost realizovat vaše stavební zakázky a přejeme spokojenost při jejich užívání.

 

 

24.11.2014

VÝZNAMNÁ STAVEBNÍ ZAKÁZKA - OBYTNÝ SOUBOR SLATINA II.

Dnešního dne uzavřela naše dynamická stavební společnost významný kontrakt s developerskou společností Bemett Praha na výstavbu zakázky "Obytný soubor Brno - Slatina II". Jedná se o výstavbu 4 polyfunkčních bytových domů, včetně potřebné technické a dopravní infrastruktury v řešeném území městské části Brno - Slatina. Celkem bude v domech realizováno 177 bytových jednotek, 216 parkovacích stání a velké množství prostor pro komerční využití.

Investiční hodnota celého projektu činí 168.763.857 Kč. Smlouvu o dílo dnes v sídle investora v Praze slavnostně podepsali předseda představenstva a generální ředitel společnosti Bemett Praha pan Mgr. Petr Václavík a ředitel naší dynamické stavební společnosti pan Radek Kočka. Tato stavební zakázka je objemově nejvýznamnější stavbou naší společnosti v celé téměř 15-ti leté historii firmy.

Děkujeme za důvěru a těšíme se na realizaci této krásné stavby.

7.11.2014

VÝSTAVBA NOVÉHO SÍDLA ZDÁRNĚ FINIŠUJE

Stavba administrativní a provozní budovy v areálu naší dynamické stavební společnosti na ulici Vídeňské v Brně spěje zdárně do finální fáze celého projektu. Novostavba čtyřpodlažní budovy, vystavěná na půdorysu kříže působí jako průnik dvou kvádrů, přičemž hodnota vyššího kvádru je od ostatních ploch fasády odlišena použitím velkoformátového Al obkladu s celoprosklenou fasádou v přízemí. V současné době je již kompletně dokončena střešní konstrukce budovy, veškeré části fasády, vnitřní rozvody instalací, vnitřní konstrukce, SDK, omítky, potěry a také rozvody moderních technologií budovy. Právě byly zahájeny práce na venkovních plochách kolem budovy, přípojkách IS a dopravním napojení