Naše referenční stavby

Rekonstrukce 3.NP hlavní budovy Polní 3

Investor Nemocnice Milosrdných Bratří Brno, příspěvková organizace
Místo realizace Polní 3, Brno
Termín realizace 8-11/2018

Účelem navržené rekonstrukce je zlepšení standardu 3.NP pro lůžkovou jednotku a rekonstrukce technické infrastruktury části objektu. Stavební práce probíhají převážně ve 3.NP hlavní budovy nemocnice, ale jsou nutné i zásahy do ostatních pater budovy, zejména do části 4.NP, kterým prochází stoupací trasa VZT a bude zde vybudována nová strojovna VZT.  Z důvodu zachování lůžkové kapacity je nutné provádět stavební práce za provozu objektu. Stavba je důsledně...

Rekonstrukce Paláce opata žďárského kláštěra

Investor Soukromý investor
Místo realizace Zelný trh 293/10, Brno
Termín realizace 11/2016 - 09/2018

Rekonstrukce a oprava se týká pámátkově chráněné stavby z 18. století, "Paláce opata žďárského kláštera", původně obchodního, kancelářského a obytného domu, který je součástí zástavby ohraničující na západě plochu Zelného trhu v Brně. Z důvodu nevyhovujícího stavu této významné architektonické a nemovité kulturní památky se muselo přistoupit k zásadním opravám spočívajících v celkové výměně konstrukcí pavlačí, nahrazení stávajících rozvodů...

Polyfunkční dům Milady Horákové 23

Investor IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Místo realizace Milady Horákové 23, Brno
Termín realizace 03/2017 - 09/2018

Objekt bude sloužit jako polyfunkční dům s obchodní plochou, komerčními prostorami administrativy a byty. Objekt je navržen jako doplnění stávající zástavby při ulici Milady Horákové a naváže na stejný dům umístěný na sousední parcele. V přízemí objektu je navržena jedna obchodní jednotka, ke které přináleží provozní a skladové prostory v suterénu. Ostatní plochy přízemí jsou navrženy pro garážování osobních automobilů. Suterén domu obsahuje technické...

Vzdělávací centrum Vranovice, U Floriánka 1. etapa

Investor Obec Vranovice
Místo realizace U Floriánka 57, Vranovice
Termín realizace 07/2017 - 08/2018

Předmětem stavebních prací je vybudování přístavby, která bude provedena ve dvorní části stávající základní školy. Přístavba bude dvoupodlažní, částečně podsklepená, zastřešená plochými střechami. Stavba bude z jižní strany chráněna stínícími fasádními prvky. Ze zadní části objektu základní školy je umožněn vstup do zahradní části pozemku, kde budou provedeny terénní a sadové úpravy se zatravněním a výsadbou stromů a keřů.V objektu přístavby...

Nemocnice Prostějov, dětská jednotka DPD

Investor Olomoucký kraj
Místo realizace Mathonova 291/1, Prostějov
Termín realizace 12/2017 - 05/2018

Stávající stavebně upravovaný objekt - pavilon "D" se nachází v oploceném areálu nemocnice Prostějov. Stavební úpravy pavilonu se realizují ve 2. NP budovy, kde je budováno nové zázemí dětského oddělení (šatny a sklady), dále oddělení ORL. Stavební úpravy se dále provádí ve 3. NP budovy, kde vzniká nové lůžkové dětské oddělení a dětské oddělení JIP.

Rekonstrukce bytového domu Bratislavská 40

Investor Statutární město Brno
Místo realizace Bratislavská 40, Brno
Termín realizace 03 - 08/2018

Jedná se o opravu části pětipodlažního podsklepeného nájemního domu v katastrálním území Brno - Zábrdovice. Budou provedeny nezbytné vnitřní úpravy dosud neupravených prostor, venkovní úpravy ve dvorní i uliční části. V nově opravených bytech (buňkách) budou bydlet další vybraní klienti Armády spásy. Vnitřní opravy se týkají jen prostor v I. a II. nadzemním podlaží. V rámci oprav jednotlivých bytů bude provedena nová elektroinstalace včetně osvětlení,...

Rekonstrukce 2NP hlavní budovy a oprava budovy LDN

Investor Nemocnice Milosrdných bratří Brno, příspěvková organizace
Místo realizace Pekařská 664/53, Brno
Termín realizace 04/2017 - 12/2017

Stavební úpravy probíhaly uvnitř stávající budovy v areálu Nemocnice Milosrdných bratří, převážně v 2NP východní části objektu, ale také v objektech LDN, potažmo v 1NP. Účelem navrhovaných úprav bylo zlepšení standardu části podlaží pro lůžkovovu jednotku a oprava a rekonstrukce technické infrastruktury části objektu. Dispoziční úpravy vedly ke zvýšení lůžkové kapacity, došlo k opravě koupelny, čistící místnosti a kuchyňky pro personál, opravě...

Polyfunkční dům Milady Horákové 25

Investor IMPERA, investiční odbor s proměnným základním kapitálem, a.s.
Místo realizace Milady Horákové 25, Brno
Termín realizace 03/2016 - 11/2017

Objekt je navržen jako jednoduchá hmota s ustupujícími podlažími ve vyšších patrech, sloužící jako polyfunkční dům s obchodní plochou, komerčními prostorami administrativy a byty, který doplňuje stávající souvislou zástavbu při ulici Milady Horákové. Přízemí je určeno především pro parkování osobních aut a je plošně rozděleno do celého stavebního pozemku. V druhém a třetím podlaží jsou umístěny komerční prostory pro kanceláře. V ostatních podlažích...

Výstavba nového areálu firmy, Modřice

Investor Vít Makovský s.r.o
Místo realizace Brněnská 292, Modřice
Termín realizace 12/2016 - 09/2017

Předmětem stavebních prací byla výstavba objektu Školícího střediska firmy Vít Makovský s.r.o. Pozemky pro stavbu se nachází v Modřicích v sousedství stávajícího sídla společnosti. Jedná se o nepodsklepený dvoupodlažní objekt s plochou pochůzí střechou, na kterou se vystupuje po venkovním točitém schodišti. Konstrukčně se jedná o prefabrikovaný monolitický skelet o půdorysném rozměru cca 21 x 13 m, vyzdívaný pórobetonovými tvárnicemi. Založení objektu...

Obytný soubor Brno - Slatina II. etapa

Investor BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s.
Místo realizace Za Kostelem 2194/42, 652, 2060/1 - Brno
Termín realizace 02/2016 - 09/2017

V únoru byla zahájena druhá etapa výstavby naší nejvýznamnější stavební zakázky za celou šesnáctiletou působnost naší společnosti na českém trhu. Jednalo se o pokračovaní výstavby dalších dvou polyfunkčních bytových domů v rámci obytného souboru s označením "B" a "D", jejiž součástí jsou i inženýrské sítě, okolní komunikace a občanské vybavení, navazující na dokončenou a již zkoulaudovanou první etapu. V novém projektu pro investora, developerskou...

Modernizace ZŠ a ŠJ Novolíšeňská

Investor Statutární město Brno, Městská část Brno - Líšeň
Místo realizace Polní 3, Brno
Termín realizace 06/2017 - 09/2017

Projekt rekonstrukce a modernizace se týkal tří provozních pavilonů školy: pavilonu tělovýchovy, pavilonu jídelny s varnou a spojovacího krčku. Jeho předmětem byla výměna vnitřních instalací ve jmenovaných objektech, a to vody, kanalizace, plynu a rozvodů elektrické energie a dále instalace nové VZT jednotky ve varně a v tělocvičně. Zároveň byla provedena modernizace povrchových úprav jednotlivých objektů, podhledů a stávajících dveří, vše v původním rozsahu....

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně - Lůžková jednotka 4NP

Investor Nemocnice Milosrdných bratří Brno, příspěvková organizace
Místo realizace Polní 3 Brno
Termín realizace 10/2016 - 03/2017

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně v Polní ulici je nejstarší souvisle fungující městskou nemocnicí na Moravě a druhou nejstarší v Česku. V rámci stavebních úprav předchozích etap došlo v 1NP k soustředění ambulantních provozů do polohy s přímou vazbou na vstupní část, ve které byla vybudována centrální evidence. V úrovni 2NP bylo vybudováno pracoviště jednodenní chirurgie a ve 3NP byly zřízeny nové porodní sály. Účelem současných navržených úprav...

Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova

Investor Statutární město Brno
Místo realizace Zahradníkova 494/2, Brno
Termín realizace 01/2016 - 11/2016

Předmětem plnění byla rekonstrukce komplexu stávajících budov polikliniky Zahradníkova, nacházející se v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Brno. Stavební činnosti spočívaly v zajištění důstojnějšího vzhledu budovy polikliniky jako kulturní památky, obnovením obvodového pláště. Úpravy zahrnovaly fasádu, výplně otvorů a vstupní portál a to především z hlediska stavebně - historického a akustického. Dále byla provedena kompletní rekonstrukce...

Rekonstrukce budovy Žerotínovo náměstí

Investor Jihomoravský kraj
Místo realizace Žerotínovo náměstí 1, Brno
Termín realizace 05/2016 - 11/2016

Objekt, ve kterém probíhaly stavební úpravy, je chráněnou nemovitou kulturní památkou, která slouží jako administrativní zázemí Krajského úřadu, včetně skladovacích a archivních prostorů, s jehož budovou jsou prostory stavebně propojeny. V interiéru proběhly úpravy dispozice, v suterénu vznikly členěním otevřeného sálového prostoru pětitrakt s centrálním prostorem s výškou na dvě podlaží, s využitím jako školící místnost, případně pro jiné multifunkční...

Rekonstrukce budovy MŠ Tišnovská 169

Investor Statutární město Brno
Místo realizace Tišnovská 1791/169, Brno
Termín realizace 09/2015 - 05/2016

Předmětem stavební zakázky byly stavební úpravy realizované za účelem snížení energetické náročnosti budovy. Došlo k výměně stávajících výplní otvorů novými plastovými výplněmi, k zateplení obvodového a střešního pláště, byla instalována nová hromosvodná soustava dle platných norem a provedeny nové klempířské výrobky. Bourací práce představovaly odstranění veškerých kabřincových obkladů, vybourání výplní otvorů, demontáž hromosvodu, demontáž...

Obytný soubor Brno - Slatina I. etapa

Investor BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s.
Místo realizace Za Kostelem 2194/42, 652, 2060/1 - Brno
Termín realizace 12/2014 - 04/2016

Jedná se o novou výstavbu celkem 4 bytových domů včetně potřebné technické a dopravní infrastruktury v řešeném území městské části Brno - Slatina. Čtyři polyfunkční bytové domy jsou určené převážně pro bydlení, jsou čtyřpodlažní, nepodsklepené, zastřešené plochou střechou. Domy mají půdorysný tvar protáhlého nepravidelného obdélníku, jsou umístěny podél oboustranné komunikace vedené středem řešeného území. Parkovací stání jsou podél páteřní...

Energetické úspory budovy divadla, Žďár nad Sázavou

Investor Město Žďár nad Sázavou
Místo realizace Doležalovo nám. 73, Žďár nad Sázavou
Termín realizace 06/2015 - 01/2016

Předmětem stavebních úprav původní pseudosecesní budovy Národního domu v rámci realizace energetických úspor bylo komplexní zateplení obvodového pláště budovy včetně výměny výplní otvorů, komplexní zateplení střešního pláště budovy, dále částečné zateplení podzemních konstrukcí budovy spojené s opravou hydroizolace spodní stavby. Stavební práce dále zahrnovaly stavební úpravy podmiňující realizaci zateplení (drobné úpravy zpevněných ploch v...

Centrum nových technologií ICRC

Investor Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Místo realizace Pekařská 664/53, Brno
Termín realizace 09/2015 - 01/2016

Předmětem stavebních úprav byla komplexní rekonstrukce prostoru 5NP budovy B1, za účelem vybudování nových laboratorních prostor. V řešeném prostoru byl ponechán v části 5NP objektu objektu B1 uzavřený prostor určený pro Centrum nových technologií. Tento prostor byl nevyužíván a společně s navazujícími prostory jako chodba, kanceláře, soc. zařízení apod. byl předmětem řešení navržené rekonstrukce pro vybudování čistých prostor určených pro přípravu...

Novostavba tělocvičny ZŠ Bosonožské nám. 44

Investor Statutární město Brno
Místo realizace Bosonožské nám. 44, Brno
Termín realizace 11/2014 - 11/2015

Jednalo se o přístavbu pro pohybové aktivity včetně odpovídajícího zázemí pro žáky ZŠ. Nově realizovaný objekt je nepodsklepený, dvoupodlažní se střešní terasou, přisazený k budově školy. Přístavba v úrovni 1NP zastavuje kompletní plochy školního dvora pro potřebu vytvoření plnohodnotného hřiště uvnitř objektu. Ve 2NP přesahuje objekt stavby školní pozemek do ulice a vedlejší zahrady. V přízemí stavby je umístěn nový hlavní vstup do školy. Ve druhém...

Novostavba bytového domu Francouzská 17

Investor BDG invest s.r.o.
Místo realizace Francouzská 17, Brno
Termín realizace 08/2014 - 09/2015

Novostavba bytového domu včetně přípojek IS, sjezdu na komunikaci, parkovacích stání při komunikaci a přeložky silnoproudých a slaboproudých tras.V části objektu byla vytvořena nová trafostanice a rozvodna VN dle projektu E.ON. Objekt doplňuje uliční frontu tvořenou řadovou zástavbou, samotná budova je tedy řadová. Do zahrady je pozemek v celé ploše podsklepen garážemi a nad garážemi se nachází nová zahrada. Budova má celkem 8 podlaží, ve kterých je vytvořeno...

Domov pro seniory Foltýnova 21

Investor Statutární město Brno
Místo realizace Foltýnova 21, Brno
Termín realizace 11/2014 - 07/2015

Komplexní rekonstrukce domova pro seniory na ulici Foltýnova v Brně - Bystrci. Stavba je rozčleněna na 2 části. První projekt spočíval v realizaci stavebních úprav domova pro seniory, nacházejícího se mezi ulicemi Foltýnova a Rerychova, za účelem zlepšení nevyhovujícího stavu vertikálního přepravování klientů a zaměstnanců. Tyto úpravy souvisely s postupnou transformací penzionu pro důchodce na domov pro seniory. Rekonstrukce šesti stávajících nevyhovujících...

Hotelový dum Morava a ZUŠ F. Drdly

Investor Město Žďár nad Sázavou
Místo realizace Doležalovo náměstí 974/4, Žďár nad Sázavou
Termín realizace 09/2014 - 06/2015

Předmětem plnění stavební zakázky byly komplexní energetická opatření obou výše uvedených budov formou zateplení fasády a střechy, výměny výplní otvorů ve fasádních konstrukcích, oprava hydroizolace a zateplení obvodových konstrukcí 1PP a částečná úprava či oprava vnitřní dispozice budov. Budova hotelového domu se skládá ze 3 sekcí, má 5 nadzemních podlaží a 1 montážní podlaží pod terénem. Výrazným prvkem domu jsou pásová okna a v sekci "C" ustupující...

Novostavba administrativní budovy PSK Group

Investor Areál Vídeňská
Místo realizace Vídeňská 187/104a, Brno
Termín realizace 05/2013 - 04/2015

Stavbu tvoří samostatně stojící čtyřpodlažní objekt zastřešený plochou střechou, na půdorysu kříže, jehož podlaží je podlažím ustupujícím. Hmotově objekt působí jako průnik dvou kvádrů, přičemž hmota vyššího kvádru je od ostatní plochy fasád odlišena použitím fasádního velkoformátového Al obkladu se skleněnou fasádou v přízemí. Svislou nosnou konstrukcí tvoří zdivo z keramických tvárnic doplněné ŽB sloupy a stěnami. Vodorovné nosné konstrukce...

Nástavba a rekonstrukce BD Bratislavská 36a

Investor Statutární město Brno
Místo realizace Bratislavská 36a, Brno
Termín realizace 10/2013 - 10/2014

Bytový dům je součástí řadové zástavby ulice Bratislavská má jedno podzemní a pět nadzemních podlaží. V rámci bouracích prací bylo provedeno snesení konstrukce krovu při zachování stávající uliční římsy, následně byla prováděna dvoupodlažní nástavba bytového domu. Nosné stěny 6.NP a 7.NP jsou konstrukčně řešeny z lehkých pórobetonových tvárnic, které jsou zakončené ŽB věncem, na který byly kotveny ocelové nosníky nových stropních konstrukcí....

Rekonstrukce objektu Leskava, Maxprogres

Investor MAXPROGRES, s.r.o.
Místo realizace Traťová 1, Brno
Termín realizace 05/2012 - 11/2012

Předmětem projektu byla oprava stávající administrativní budovy. Součástí stavby byla nová dispozice objektu, nové řešení obvodového pláště a střechy, provedení nových technických instalací. Celkové hmotné řešení budovy zachovává vlastní třípodlažní budovu včetně svislé skeletové ocelové nosné konstrukce a konstrukce stropů. Přístavba jednopodlažní hmoty byla odstraněna a nahrazena novou třípodlažní hmotou v půdorysu původní přístavby. Dispozičně...
Modul: Reference - VŠECHNY