Naše referenční stavby

Rekonstrukce 2NP hlavní budovy a oprava budovy LDN

Realizace 04/2017 - 12/2017
Investor Nemocnice Milosrdných bratří Brno, příspěvková organizace
Architekt

Stavební úpravy probíhaly uvnitř stávající budovy v areálu Nemocnice Milosrdných bratří, převážně v 2NP východní části objektu, ale také v objektech LDN, potažmo v 1NP. Účelem navrhovaných úprav bylo zlepšení standardu části podlaží pro lůžkovovu jednotku a oprava a rekonstrukce technické infrastruktury části objektu. Dispoziční úpravy vedly ke zvýšení lůžkové kapacity, došlo k opravě koupelny, čistící místnosti a kuchyňky pro personál, opravě...

Polyfunkční dům Milady Horákové 25

Realizace 03/2016 - 11/2017
Investor IMPERA, investiční odbor s proměnným základním kapitálem, a.s.
Architekt

Objekt je navržen jako jednoduchá hmota s ustupujícími podlažími ve vyšších patrech, sloužící jako polyfunkční dům s obchodní plochou, komerčními prostorami administrativy a byty, který doplňuje stávající souvislou zástavbu při ulici Milady Horákové. Přízemí je určeno především pro parkování osobních aut a je plošně rozděleno do celého stavebního pozemku. V druhém a třetím podlaží jsou umístěny komerční prostory pro kanceláře. V ostatních podlažích...

Výstavba nového areálu firmy, Modřice

Realizace 12/2016 - 09/2017
Investor Vít Makovský s.r.o
Architekt

Předmětem stavebních prací byla výstavba objektu Školícího střediska firmy Vít Makovský s.r.o. Pozemky pro stavbu se nachází v Modřicích v sousedství stávajícího sídla společnosti. Jedná se o nepodsklepený dvoupodlažní objekt s plochou pochůzí střechou, na kterou se vystupuje po venkovním točitém schodišti. Konstrukčně se jedná o prefabrikovaný monolitický skelet o půdorysném rozměru cca 21 x 13 m, vyzdívaný pórobetonovými tvárnicemi. Založení objektu...

Obytný soubor Brno - Slatina II. etapa

Realizace 02/2016 - 09/2017
Investor BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s.
Architekt

V únoru byla zahájena druhá etapa výstavby naší nejvýznamnější stavební zakázky za celou šesnáctiletou působnost naší společnosti na českém trhu. Jednalo se o pokračovaní výstavby dalších dvou polyfunkčních bytových domů v rámci obytného souboru s označením "B" a "D", jejiž součástí jsou i inženýrské sítě, okolní komunikace a občanské vybavení, navazující na dokončenou a již zkoulaudovanou první etapu. V novém projektu pro investora, developerskou...

Modernizace ZŠ a ŠJ Novolíšeňská

Realizace 06/2017 - 09/2017
Investor Statutární město Brno, Městská část Brno - Líšeň
Architekt

Projekt rekonstrukce a modernizace se týkal tří provozních pavilonů školy: pavilonu tělovýchovy, pavilonu jídelny s varnou a spojovacího krčku. Jeho předmětem byla výměna vnitřních instalací ve jmenovaných objektech, a to vody, kanalizace, plynu a rozvodů elektrické energie a dále instalace nové VZT jednotky ve varně a v tělocvičně. Zároveň byla provedena modernizace povrchových úprav jednotlivých objektů, podhledů a stávajících dveří, vše v původním rozsahu....

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně - Lůžková jednotka 4NP

Realizace 10/2016 - 03/2017
Investor Nemocnice Milosrdných bratří Brno, příspěvková organizace
Architekt

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně v Polní ulici je nejstarší souvisle fungující městskou nemocnicí na Moravě a druhou nejstarší v Česku. V rámci stavebních úprav předchozích etap došlo v 1NP k soustředění ambulantních provozů do polohy s přímou vazbou na vstupní část, ve které byla vybudována centrální evidence. V úrovni 2NP bylo vybudováno pracoviště jednodenní chirurgie a ve 3NP byly zřízeny nové porodní sály. Účelem současných navržených úprav...

Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova

Realizace 01/2016 - 11/2016
Investor Statutární město Brno
Architekt

Předmětem plnění byla rekonstrukce komplexu stávajících budov polikliniky Zahradníkova, nacházející se v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Brno. Stavební činnosti spočívaly v zajištění důstojnějšího vzhledu budovy polikliniky jako kulturní památky, obnovením obvodového pláště. Úpravy zahrnovaly fasádu, výplně otvorů a vstupní portál a to především z hlediska stavebně - historického a akustického. Dále byla provedena kompletní rekonstrukce...

Rekonstrukce budovy Žerotínovo náměstí

Realizace 05/2016 - 11/2016
Investor Jihomoravský kraj
Architekt

Objekt, ve kterém probíhaly stavební úpravy, je chráněnou nemovitou kulturní památkou, která slouží jako administrativní zázemí Krajského úřadu, včetně skladovacích a archivních prostorů, s jehož budovou jsou prostory stavebně propojeny. V interiéru proběhly úpravy dispozice, v suterénu vznikly členěním otevřeného sálového prostoru pětitrakt s centrálním prostorem s výškou na dvě podlaží, s využitím jako školící místnost, případně pro jiné multifunkční...

Rekonstrukce budovy MŠ Tišnovská 169

Realizace 09/2015 - 05/2016
Investor Statutární město Brno
Architekt

Předmětem stavební zakázky byly stavební úpravy realizované za účelem snížení energetické náročnosti budovy. Došlo k výměně stávajících výplní otvorů novými plastovými výplněmi, k zateplení obvodového a střešního pláště, byla instalována nová hromosvodná soustava dle platných norem a provedeny nové klempířské výrobky. Bourací práce představovaly odstranění veškerých kabřincových obkladů, vybourání výplní otvorů, demontáž hromosvodu, demontáž...

Obytný soubor Brno - Slatina I. etapa

Realizace 12/2014 - 04/2016
Investor BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s.
Architekt

Jedná se o novou výstavbu celkem 4 bytových domů včetně potřebné technické a dopravní infrastruktury v řešeném území městské části Brno - Slatina. Čtyři polyfunkční bytové domy jsou určené převážně pro bydlení, jsou čtyřpodlažní, nepodsklepené, zastřešené plochou střechou. Domy mají půdorysný tvar protáhlého nepravidelného obdélníku, jsou umístěny podél oboustranné komunikace vedené středem řešeného území. Parkovací stání jsou podél páteřní...

Energetické úspory budovy divadla, Žďár nad Sázavou

Realizace 06/2015 - 01/2016
Investor Město Žďár nad Sázavou
Architekt

Předmětem stavebních úprav původní pseudosecesní budovy Národního domu v rámci realizace energetických úspor bylo komplexní zateplení obvodového pláště budovy včetně výměny výplní otvorů, komplexní zateplení střešního pláště budovy, dále částečné zateplení podzemních konstrukcí budovy spojené s opravou hydroizolace spodní stavby. Stavební práce dále zahrnovaly stavební úpravy podmiňující realizaci zateplení (drobné úpravy zpevněných ploch v...

Centrum nových technologií ICRC

Realizace 09/2015 - 01/2016
Investor Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Architekt

Předmětem stavebních úprav byla komplexní rekonstrukce prostoru 5NP budovy B1, za účelem vybudování nových laboratorních prostor. V řešeném prostoru byl ponechán v části 5NP objektu objektu B1 uzavřený prostor určený pro Centrum nových technologií. Tento prostor byl nevyužíván a společně s navazujícími prostory jako chodba, kanceláře, soc. zařízení apod. byl předmětem řešení navržené rekonstrukce pro vybudování čistých prostor určených pro přípravu...

Novostavba tělocvičny ZŠ Bosonožské nám. 44

Realizace 11/2014 - 11/2015
Investor Statutární město Brno
Architekt

Jednalo se o přístavbu pro pohybové aktivity včetně odpovídajícího zázemí pro žáky ZŠ. Nově realizovaný objekt je nepodsklepený, dvoupodlažní se střešní terasou, přisazený k budově školy. Přístavba v úrovni 1NP zastavuje kompletní plochy školního dvora pro potřebu vytvoření plnohodnotného hřiště uvnitř objektu. Ve 2NP přesahuje objekt stavby školní pozemek do ulice a vedlejší zahrady. V přízemí stavby je umístěn nový hlavní vstup do školy. Ve druhém...

Novostavba bytového domu Francouzská 17

Realizace 08/2014 - 09/2015
Investor BDG invest s.r.o.
Architekt

Novostavba bytového domu včetně přípojek IS, sjezdu na komunikaci, parkovacích stání při komunikaci a přeložky silnoproudých a slaboproudých tras.V části objektu byla vytvořena nová trafostanice a rozvodna VN dle projektu E.ON. Objekt doplňuje uliční frontu tvořenou řadovou zástavbou, samotná budova je tedy řadová. Do zahrady je pozemek v celé ploše podsklepen garážemi a nad garážemi se nachází nová zahrada. Budova má celkem 8 podlaží, ve kterých je vytvořeno...

Domov pro seniory Foltýnova 21

Realizace 11/2014 - 07/2015
Investor Statutární město Brno
Architekt

Komplexní rekonstrukce domova pro seniory na ulici Foltýnova v Brně - Bystrci. Stavba je rozčleněna na 2 části. První projekt spočíval v realizaci stavebních úprav domova pro seniory, nacházejícího se mezi ulicemi Foltýnova a Rerychova, za účelem zlepšení nevyhovujícího stavu vertikálního přepravování klientů a zaměstnanců. Tyto úpravy souvisely s postupnou transformací penzionu pro důchodce na domov pro seniory. Rekonstrukce šesti stávajících nevyhovujících...

Hotelový dum Morava a ZUŠ F. Drdly

Realizace 09/2014 - 06/2015
Investor Město Žďár nad Sázavou
Architekt

Předmětem plnění stavební zakázky byly komplexní energetická opatření obou výše uvedených budov formou zateplení fasády a střechy, výměny výplní otvorů ve fasádních konstrukcích, oprava hydroizolace a zateplení obvodových konstrukcí 1PP a částečná úprava či oprava vnitřní dispozice budov. Budova hotelového domu se skládá ze 3 sekcí, má 5 nadzemních podlaží a 1 montážní podlaží pod terénem. Výrazným prvkem domu jsou pásová okna a v sekci "C" ustupující...

Novostavba administrativní budovy PSK Group

Realizace 05/2013 - 04/2015
Investor Areál Vídeňská
Architekt Ing. arch. Bronislav Sedláček

Stavbu tvoří samostatně stojící čtyřpodlažní objekt zastřešený plochou střechou, na půdorysu kříže, jehož podlaží je podlažím ustupujícím. Hmotově objekt působí jako průnik dvou kvádrů, přičemž hmota vyššího kvádru je od ostatní plochy fasád odlišena použitím fasádního velkoformátového Al obkladu se skleněnou fasádou v přízemí. Svislou nosnou konstrukcí tvoří zdivo z keramických tvárnic doplněné ŽB sloupy a stěnami. Vodorovné nosné konstrukce...

Nástavba a rekonstrukce BD Bratislavská 36a

Realizace 10/2013 - 10/2014
Investor Statutární město Brno
Architekt

Bytový dům je součástí řadové zástavby ulice Bratislavská má jedno podzemní a pět nadzemních podlaží. V rámci bouracích prací bylo provedeno snesení konstrukce krovu při zachování stávající uliční římsy, následně byla prováděna dvoupodlažní nástavba bytového domu. Nosné stěny 6.NP a 7.NP jsou konstrukčně řešeny z lehkých pórobetonových tvárnic, které jsou zakončené ŽB věncem, na který byly kotveny ocelové nosníky nových stropních konstrukcí....

Rekonstrukce objektu Leskava, Maxprogres

Realizace 05/2012 - 11/2012
Investor MAXPROGRES, s.r.o.
Architekt

Předmětem projektu byla oprava stávající administrativní budovy. Součástí stavby byla nová dispozice objektu, nové řešení obvodového pláště a střechy, provedení nových technických instalací. Celkové hmotné řešení budovy zachovává vlastní třípodlažní budovu včetně svislé skeletové ocelové nosné konstrukce a konstrukce stropů. Přístavba jednopodlažní hmoty byla odstraněna a nahrazena novou třípodlažní hmotou v půdorysu původní přístavby. Dispozičně...
Modul: Reference - VŠECHNY