Systém řízení a certifikace

POLITIKA SPOLEČNOSTI

Společnost PSK Group, spol. s r.o., jejímž hlavním předmětem podnikání ja stavební činnost, vyhlašuje tuto Politiku společnosti, která slouží k řízení jednotlivých činností v oblasti kvality, ochrany životního prostředí a ochrany zdraví při práci.

Vedení společnosti se zavazuje plnit následující principy:

  • Zákazník je u nás na prvním místě
  • Výsledné dílo předáváme v nejvyšší možné kvalitě
  • Zaměstnancům zajišťujeme příjemné a zároveň bezpečné pracovní prostředí
  • Udržujeme vzájemně prospěšné odběratelsko-dodavatelské vztahy
  • Během naši činnosti dbáme na životní prostředí
  • Chováme se v souladu s platnými právními požadavky a etikou podnikání

Systémy řízení jakosti, environmentálního managementu, managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 

Společnost PSK Group, spol s r.o. v roce 2010 obhájila certifikaci systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009 a od certifikačního orgánu STAVCERT Praha spol. s r.o. získala certifikát s platností do 26.10.2013. Současně byl proveden dozorový audit systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 s kladným výsledkem.

 

Koncem roku 2007 společnost zavedla systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy OHSAS 18001 a vytýčila si úkol - v roce 2008 získat certifikát tohoto systému, který získala.

 

Vedení společnosti PSK Group vyhlásilo v roce 2007 strategii společnosti a zavázalo se k následujícímu :

 
Spokojenost zákazníků

Hlavním cílem společnosti je trvalé a neustále se zlepšující uspokojování požadavků a přání zákazníků. To zajistíme poskytováním našich služeb pomocí vysoké úrovně zdrojů činnosti. Pouze spokojený zákazník s námi bude dále spolupracovat.

 
Neustálé zlepšování

Společnost neustále zlepšuje kvalitu realizovaných staveb například každoročním školením technologických postupů pro všechny pracovníky společnosti a dále investováním do vybavení divize stavební výroby.

 

Vztah managementu k zaměstnancům

Zárukou kvalitně realizovaných stavebních zakázek může být pouze silný, stabilizovaný kolektiv zaměstnanců – odborníků ve svých profesích. Management společnosti dbá na stále zvyšování odborné úrovně zaměstnanců a to formou vzdělávání a výcviku. Na přední místo stavíme pracovní a osobní spokojenost zaměstnanců, která ulehčuje plnění náročných úkolů.

 

Vztah zaměstnanců k managementu

Management vyžaduje od všech zaměstnanců aktivní přístup k udržování a zlepšování systému jakosti, environmentu a bezpečnosti.

 
Kultura společnosti

Management dbá na dobré jméno společnosti. To zajišťuje zpracováním propagačních materiálů, aktualizací webových stránek na internetu a profesionálním vystupováním svých zaměstnanců při jednáních s obchodními partnery.

 
Dodržování legislativy

Dodržování platných právních předpisů a jiných požadavků je zajištěno pravidelnou aktualizací databáze potřebných norem a předpisů. Důležité jsou i konzultace činnosti společnosti s orgány státní správy a samosprávy a to nejen v oblasti životního prostředí.

 
 

Minimalizace negativních environmentálních dopadů

Efektivním využíváním stavebních materiálů při stavbách a rekonstrukcích dochází k úspoře přírodních surovinových zdrojů, k minimalizaci množství odpadů ukládaných na skládky a v neposlední řadě k omezení negativních vlivů nákladní dopravy.

 
Informovanost

Management společnosti zveřejňuje svou politiku a cíle na místech dostupných všem zaměstnancům. Veřejnost se může s těmito dokumenty seznámit prostřednictvím propagačních materiálů a na webových stránkách společnosti.