Systém řízení a certifikace

Společnost PSK Group, spol s r.o. v roce 2004 získala certifikát pro systém řízení managementu dle ČSN EN ISO 9001. V dalším roce se nám podařilo získat certifikát pro systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001 a následně v roce 2008 certifikát pro systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001

V každém roce od zavedení je ve společnosti proveden dozorový audit v rámci kterého byla certifikace vždy úspěšné obhájena.
Společnost PSK Group, spol. s r.o. vyhlašuje tuto Politiku společnosti, která slouží k řízení jednotlivých činností v oblasti kvality, ochrany životního prostředí a ochrany zdraví při práci.

Vedení společnosti se zavazuje plnit následující principy:

 • Zákazník je u nás na prvním místě
 • Výsledné dílo předáváme v nejvyšší možné kvalitě
 • Zaměstnancům zajišťujeme příjemné a zároveň bezpečné pracovní prostředí
 • Udržujeme vzájemně prospěšné odběratelsko-dodavatelské vztahy
 • Během naší činnosti dbáme na životní prostředí
 • Chováme se v souladu s platnými právními požadavky a etikou podnikání


Ve spolupráci s Cechem pro zateplování budov (www.czb.cz) provádí TZÚS Praha, s.p., Osvědčování odborné způsobilosti firem provádějících vnější zateplení budov kontaktními zateplovacími systémy a společnost PSK Group, spol s r.o. toto osvědčení získala v roce 2019.

Systém osvědčování vytváří podmínky  k tomu, aby držitelé osvědčení prováděli práce po celou dobu realizace zakázky správným způsobem.


Systém osvědčování je založen na těchto hlavních zásadách:

  • existující platné technické specifikace realizovaných systémů ETICS v souladu s legislativou pro uvádění výrobků na trh, t.j. Evropské technické schválení (ETA) (nebo Stavební technické osvědčení (STO) pro výrobky, které nejsou pokryté ETAG 004),
  • shoda postupů s montážními pokyny výrobců, ČSN 73 2901 a dalšími normami a právními předpisy,
  • audity nezávislými auditory přímo na stavbách,
  • předem ohlášené i neohlášené kontrolní návštěvy auditorů přímo na stavbě kdykoliv v době platnosti osvědčení, prováděné nejméně jednou ročně.