Aktuality z PSK GROUP

Výroční zpráva společnosti za rok 2018

12. 07. 2019

Výroční zpráva společnosti za rok 2018

V roce 2018 se naší dynamické stavební společnosti podařilo úspěšně navázat na rekordní rok 2017, který byl rokem významných posunů, a to jak v oblasti výnosů ta realizované stavební zakázky, tak z hlediska posunu typologie realizovaných staveb.
Naše dynamická stavební společnost se svými výkony dlouhodobě řadí do pozice stabilního, kvalitního, kapitálově silného a spolehlivého partnera, kdy střední či vetší stavební zakázky dokáže naprosto spolehlivě realizovat. Cílevědomý a kvalifikovaný kolektiv odborných pracovníků společnosti se vždy při realizaci stavebních zakázek zaměřuje na vysokou kvalitu celého stavebního díla, včasné plnění smluvních termínů a zároveň citlivě uplatňuje moderní technologie na stavebním trhu. Hlavním cílem všech pracovníků naší dynamické stavební společnosti je spokojený zákazník-investor po celou dobu realizace stavby, provádění stavebních zakázek ve vysoké kvalita díla a v ceně, která je pro zákazníky velmi zajímavá.
V roce 2018 jsme také pokračovali v posílení svojí pozice na stavebním trhu významných stavebních zakázek, a to především realizování větších stavebních zakázek hlavně v oblasti pozemního stavebnictví, které mají významný vliv na další dynamický rozvoj naší stavební společnosti.

Ekonomické a finální hodnocení společnosti za rok 2018
Rozvahový den: 31. 12. 2018
Po rekordních výnosech za rok 2017 dochází logicky ke stabilizaci výrobních výnosů naší společnosti za stavební výrobu. V období roku 2018 naše dynamická stavební společnost realizovala stavební zakázky v hodnotě bezmála 250 milionů Kč. Těchto výnosů bylo dosaženo důrazem našich pracovníků na kvalitu prováděných prací. Finanční situaci společnosti PSK Group, spol. s r. o. v průběhu roku 2018 lze hodnosti jako velmi dobrou a stabilní. Společnost nečerpala žádný bankovní úvěr, pouze využívá bankovní garance z titulu přihlášení do veřejných soutěží.
Společnost v průběhu celého roku 2018 vzorně a řádně plnila sví závazky a to zejména vůči státu, zaměstnancům a obchodním partnerům.
Účetní jednotka účtuje podle obecných zásad vedení účetních podnikatelů dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dle českých účetních standardů a ostatních právních předpisů nepřímo ovlivňující účetnictví.
Řádná účetní závěrka a výroční zpráva společnosti za rok 2018 byla projednána a schválena valnou hromadou společnosti v zákonném termínu.

Modul: Aktuality