Aktuality z PSK GROUP

Výroční zpráva společnosti za rok 2016

30. 06. 2017

Výroční zpráva společnosti za rok 2016 V roce 2016 se naší dynamické stavební společnosti podařilo úspěšně navázat na rok 2015, který byl rokem změn a posunů, a to jak v oblasti výnosů za realizované stavební zakázky, tak z hlediska posunu typologie a velikosti realizovaných staveb.

Naše dynamická stavební společnost si za poslední období svými výkony vydobyla pozici stabilního, kvalitního, kapitálově silného a spolehlivého partnera, kdy větší či střední stavební zakázky dokáže naše společnost naprosto spolehlivě realizovat a má pro realizace těchto zakázek vybudované kvalifikované a odborné týmy techniků a v neposlední řadě také zkušený a odborný kolektiv pracovníků dělnických profesí.

V roce 2016 bylo provedeno několik zásadních personálních změn ve společnosti, a to především z důvodu růstu a dynamického rozvoje naší společnosti. Růst stavebních zakázek měl také za následek  zvyšování stavu kmenových pracovníků dělnických profesí. V průběhu roku došlo k doplnění technického týmu divize stavební výroby o dalšího stavbyvedoucího, rozpočtářku a manažera nákupu a přípravy staveb. Současně další stavbyvedoucí společnosti úspěšně absolvovali autorizační zkoušky a stali se autorizovanými inženýry či techniky ve stavebnictví. Koncem roku byla také zřízena nová pozice ve vedení společnosti. Pozicí výkonného manažera společnosti rozšiřuje společnost počet pracovníků vedení s výhledem pro možnost dalšího rozšiřování společnosti na stavebním trhu.

Ekonomické a finanční hodnocení společnosti za rok 2016

rozvahový den: 31.12.2016

Po rekordních výnosech za rok 2015 dochází logicky ke stabilizaci zvýšených výnosů naší společnosti za stavební výrobu. V období roku 2016 naše dynamická stavební společnost realizovala stavební zakázky v hodnotě bezmála 200 milionů Kč. Těchto výnosů bylo dosaženo důrazem našich techniků na kvalitu prováděných prací, což má za následek stabilizaci našich zákazníků a opětovné získání zakázek i pro ty nejnáročnější zákazníky v oblasti bytových a občanských staveb. Finanční situaci společnosti PSK Group, spol. s r.o. v průběhu roku 2016 lze hodnotit jako vynikající a především stabilní. Společnost nečerpala žádný bankovní úvěr, pouze využívá bankovní garance z titulu přihlášní do výběrových řízení.

Společnost v průběhu celého roku 2016 řádně plnila své závazky a to zejména vůči státu, zaměstnancům a obchodním partnerům.

Účetní jednotka účtuje podle obecných zásad vedení účetnictví podnikatelů dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dle Českých účetních standardů a ostatních právních předpisů nepřímo ovlivňujících účetnictví.

Modul: Aktuality