Naše referenční stavba

Obytný soubor Brno - Slatina

Investor BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s.
Místo realizace Za Kostelem 2194/42, 652, 2060/1 - Brno
Termín realizace 12/2014 - 09/2017

Předmětem zakázky bylo vybudování nového obytného souboru celkem 4 bytových domů v lokalitě Brno-Slatina. Jedná se o novostavbu 2 čtyřpodlažních a 2 pětipodlažních bytových domů v podélném nosném stěnovém systému s plochou střechou za bezmála 205 milionů korun českých. Stěny objektu jsou vyzdívané z keramických tvárnic, stropní konstrukce je z předpjatých stropních panelů, balkony jsou železobetonové. Střešní plášť tvoří ploché jednoplášťové desky s atikami po 3 stranách, hydroizolační vrstvy provedeny z fóliové hydroizolace mPVC. Vnější výplně otvorů z plastových i hliníkových profilů, zateplení vnějšího pláště kontaktním zateplovacím systémem kvalitativní třídy ,,A" včetně zateplení pod úrovní terénu a dále navazující klempířské a zámečnické konstrukce, izolace proti vodě a radonu, izolace tepelné, akustické a protipožární, výtahy u 5 podlažních domů. Součástí objektů jsou veškeré potřebné instalace, silnoproudé, slaboproudé, zdravotechnické, vytápění, vzduchotechniky apod.
Součástí realizace stavební zakázky bylo také vybudování veškeré technické a dopravní infrastruktury, jelikož řešené pzemí se doposud používalo jako pole - louky. Byla vybudována hlavní komunikace ulice Za kostelem včetně chodníků a veřejného osvětlení, dále komunikace nové ulice Bučkova včetně parkovacích stání, chodníků a přiléhajících zelených ostrůvků, nový vodovodní řád, splaškový a dešťový kanalizační řád, distribuční rozvody VN a NN, trafostanice, rozvody sítí elektronických komunikací, zaolejovaná kanalizace a dětská hřiště. Volné plochy byly zatravněny o vzrostlou zeleň kolem komunikací a hřišť.
Zpět
Modul: Reference - DETAIL