Naše referenční stavba

Novostavba Centra zdravotních služeb - Čebín

Investor Obec Čebín
Místo realizace Čebín
Termín realizace 01-11/2021

Předmětem této zakázky byla novostavba Centra zdravotních služeb Čebín. Objekt má 1 nadzemní a 1 podzemní podlaží a na Z straně přiléhá k sousednímu pozemku. Polyfunkční dům je rozdělen v 1. nadzemním podlaží na tři samostatné části, které jsou využívány k různým účelům a jsou přístupné samostatnými vstupy z venkovního prostoru. Je zde ordinace praktického lékaře, odloučené oddělení pro výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků (výdejna léčiv) a pronajímatelná komerční jednotka, která je využita jako uzenářství. Každý z jednotlivých provozů má samostatný vstup z kryté kolonády. V 1. podzemním podlaží je umístěna stomatologická ordinace a potřebné technické zázemí objektu. Objekt je obdélníkového tvaru o rozměrech 25 x 13,7 m, severozápadní strana objektu je půdorysně částečně zkosená. Základní obdélníkový tvar objektu je doplněna o kolonádu o délce 35 m, která je situována podél parkovacích ploch a vytvořila krytý venkovní prostor u jednotlivých vstupů do objektu. Kolonáda je na SZ straně zakončena odděleným objektem veřejného WC, zastřešený ustupující meziprostor je k využití pro sezónní prodejce.
Na pozemcích vlastněných investorem bylo provedeno kompletní vykácení náletových dřevin a křovin. Součástí přípravy území bylo provedeno vybourání části sousední zdi na hranici pozemku a odstranění ploch a konstrukcí, které se nachází pod stavebním objektem. Založení polyfunkčního domu bylo navrženo plošné na základových pasech. Základy jsou provedeny ze železobetonu, jsou bedněny a zhotoveny na podkladní beton tl. 100 mm vylitý na základovou spáru.Svislé nosné konstrukce polyfunkčního domu jsou tvořeny nosnými obvodovým a vnitřními stěnami. Konstrukční systém je obousměrný. Z důvodu částečně podsklepeného 1.PP je část obvodových svislých nosných konstrukcí zasypaných a navržených z bednících tvárnic prolévaných betonem a armovaných vázanou výztuží. Zbylé svislé nosné konstrukce jsou tvořeny převážně zděnými stěnami a pilíři, vystupující SZ část stavby je z bednících prolévaných tvárnic. Stropní konstrukce jsou železobetonové monolitické desky. V postranní pasáži objektu je dvouramenné přímočaré železobetonové monolitické schodiště, které propojuje obě podlaží a umožňuje průchod pasáží. Veškeré tepelné izolace jsou navrženy, aby obvodové konstrukce min. splnily požadavky ČSN 73 0540-2. V řešeném projektu jsou standardní tepelně izolační materiály s ohledem na jejich umístění a použití. Vstupní dveře do objektu z exteriéru jsou hliníkové, prosklené. Dveře do veřejného WC jsou hliníkové plné, s proskleným nadsvětlíkem. Dveře do technického zázemí jsou hliníkové plné. Všechny venkovní prosklené dveře jsou s izolačním dvojsklem, vnitřní prosklené dveře do čekárny praktického lékaře jsou opatřeny jednoduchým sklem. Vnitřní interiérové dveře budou dřevěné do dřevěné obložkové zárubně (až na jednu výjimku v podobě ocelové zárubně u uzenářství).
Zpět
Modul: Reference - DETAIL