Naše referenční stavba

Obytný soubor Brno - Sadová, část v Zahrádkách

Investor Impera Force Brno
Místo realizace Sadová, Brno
Termín realizace 08/2021 - 04/2023

Jedná se o projekt novostavby dvou bytových domů (viladomů) v katastrálním území Sadová, MČ Královo Pole. Každý dům ( viladům) má dvě sekce, resp. objekty první se dělí na sekce A+B a druhý na sekce C+D. Jak objekty A+B, tak objekty C+D, mají společné podzemní podlaží, resp. podzemní podlaží objektů A+B a C+D je propojeno průjezdem zastřešeným železobetonovou střešní konstrukcí s extenzivní zelení, vynesenou opěrnou stěnou a železobetonovými sloupy. Vjezdy do podzemního patra garážíse nachází na JV jihovýchodní fasádě objektů B a D. Každý z viladomů má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. Celkem je v každém bytovém d omě 24 bytových jednotek, v každé sekci, resp. objektu, 12, vždy 4 byty v každém nadzemním podlaží. Obslužnost mezi jednotlivými patry je zajištěna výtahem a schodištěm. V podzemním podlaží se nachází garáž s parkovacími místy, u objektů A a C pro 12 os obních automobilů, u objektů B a D pro 13 osobních automobilů.  V 1.NP objektu A, B, C a D se kromě hlavního vstupu do objektů, nachází také 4 bytov é jednotky (4+KK s terasou, 3+KK a 2x 1+KK), dále technické z ázemí objektu (místnost pro výměník UT, rozvaděč, místnost pro kola + kočárky, místnost pro komunální odpad a úklidová místnost. K jednotlivým bytům v 1.NP náleží oplocené předzahrádky a také terasa, kromě bytu D 105, jehož součástí je balkón a teras a by t D 106, který má pouze balkón. Ve 2.NP a 3.NP objektů A, B, C a D jsou vždy 4 bytové jednotky (2x 3+KK a 2x 2+KK) a také komory náležící k jednotlivým bytům.

Pro všechny domy je charakteristické jednotné hmotové, tvarové, materiálové a barevné řešení. Základní stavební objem má lapidární tvar kolmého hranolu. Typickým znakem návrhu jsou průběžné balkony ve 2. a 3. NP na celé uliční fasádě a terasy 3 / 38 se zahrádkami v 1.NP. Balkony jsou předěleny paravány, které vymezují plochu příslušnou k jednotlivým bytovým jednotkám. Fasády všech viladomů budou mít neutrální světlý šedozelený odstín. Opěrné zdi navazující přímo na fasády bytových domů budou z přiznaného betonu (bez dodatečné povrchové úpravy) provedeného řádně a s novými bednícími deskami řádně natřenými suspenzí a očištěnými. Finální vzhled těchto betonových konstrukcí již nebude dále upravován.

Založení stavby je vzhledem ke geologickým podmínkám navrženo jako kombinace plošného a hlubinného zakládání. Jedná se o plošné založení hlavního objektu na základové desce a ŽB základových pásů pod třemi obvodovými nosnými stěnami, které jsou podporovány hlubinnými základovými ŽB pilotami. Základy budou provedeny litím do oboustranného bednění. Z vnitřní strany objektů (1.PP) a opěrných stěn bude provedena betonáž takovým způsobem, aby nebylo potřeba provádět další povrchové úpravy betonových konstrukcí. Při betonáži tedy bude použito nových a čistých bednících desek, které budou řádně ošetřeny tak, aby výsledný vzhled konstrukce po odbednění byl již finální betonový bez dodatečných omítek, stěrek, apod. Obvodový plášť je řešen v 1. PP železobetonovými stěnami (systém „bílá vana“) a v nadzemních podlažích převážně keramickými tvárnicemi POROTHERM 30 Profi P15, na maltu pro tenké spáry, v kombinaci s ŽB ztužujícími částmi stěn a sloupů. Celá fasáda bytového domu je opatřena kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) s tepelnou izolací z minerální vaty. Tepelné izolace zděných i železobetonových stěn bude 160 mm. Střešní plášť hlavního objektu a výtahové šachty je totožný. Jedná se o skladbu zateplené zelené extenzivní střechy s pojistnou hydroizolační asfaltovou vrstvou a spádovou silikátovou vrstvou. V objektu je navrženo mezi jednotlivými podlažími dvouramenné železobetonové monolitické schodiště. V budově je navržen osobní výtah s nosností 630 kg.

Hodnota této stavby je bezmála 202 milionů Kč.

Zpět
Modul: Reference - DETAIL