Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

NEMOCNICE MIL. BRATŘÍ BRNO - Rekonstrukce vstupního objektu

Předmětem stavby byly stavební úpravy uvnitř stávající budovy nemocnice. Cílem bylo především zlepšení dispoziční efektivity ambulantní části zdravotnického zařízení, vytvoření podmínek pro zkvalitnění péče o pacienty. Bylo řešeno využití ze statických důvodů uvolněného tzv. objektu SO10 a části vstupního podlaží budovy Polní 3. V oblasti lůžkových kapacit bylo účelem do "SO10" přemístit některé provozní součásti tak, aby dále bylo možné lůžkové jednotky postupně modernizovat. Ve vstupním podlaží bylo cílem řešení zpřehlednění vazeb mezi pracovišti, návrh pro pacienta přehledného provozního schématu rozmístění ambulancí. Koncept vycházel ze záměru soustředit veškerá ambulantní pracoviště do přímé vazby na vstupní prostory nemocnice, vytvořit podmínky pro organizaci průchodů vnitřními komunikacemi tak, aby byl omezen nekontrolovaný přístup do lůžkových jednotek z prostoru ambulancí. Ve vyšších patrech objektu "SO 10" byly umístěny provozy jednodenní chirurgie (2.NP), nové porodní sály (3.NP), část lůžkové kapacity interního oddělení (4.NP).

Stávající objekt SO 10 je pětipodlažní a v rámci stavby byl komplexně staticky sanován, základové pasy byly posíleny mikropilotami, střední pilíře vynášející stropní konstrukce byly postupně nahrazeny průběžnými ocelovými sloupy s ocelovými příčlemi, stávající stropní konstrukce se vyztužila nadbetonávkou, strop nad 4.np byl proveden nově jako ŽB trámový. V celém objektu byly provedeny nové vnitřní dělící konstrukce, schodiště, nová střešní konstrukce nad celým objektem, veškeré instalace včetně speciálních zdravotnických přístrojových technologií. V rámci stavby bylo provedeno zateplení obvodového pláště budovy, provedeny nové vnitřní tepelné, akustické a protiotřesové izolace, dále nové konstrukce truhlářské, zámečnické, prosklené stěny apod. Celá stavební zakázka probíhala za okolního provozu nemocnice.

Investor

NEMOCNICE MILOSRDNÝCH BRATŘÍ

  Polní 3, 639 00 Brno
  MUDr. Josef Drbal, ředitel nemocnice
Investiční náklady stavby 44 041 300 Kč
Termín realizace 06/2012 - 04/2013